Правата ми: Увеличаване размера на издръжка – кога и как?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

pomoshti-k

Съдът ми е присъдил издръжка. Оттогава обаче е минало известно време и днес размерът на присъдената издръжка не е адекватен на нуждите ми, а задълженото лице не ми я плаща доброволно. Какво мога да направя?

Кога мога да искам увеличаване на издръжката ми?

За да променя размера на издръжката, трябва да сезирам съда с иск.

Нужно е искането ми да отговаря на следните условия:

  1. Да имам право на издръжка (т.е. да съм неработоспособен и  да не мога да се издържам от имуществото си).
  2. Да е постановено влязло в сила съдебно решение, с което лицето, от което искам по-висок размер на издръжката (напр. родител, бивш съпруг, баба или дядо и др.) да е осъдено да ми плаща такава.
  3. Задълженото лице да има реална възможност да ми я изплаща.
  4. Да е налице трайна и съществена промяна на обстоятелствата, която налага увеличаването на издръжката.

Кога ще е налице промяна на обстоятелствата?

Вариант 1: при увеличаване на моите потребности, поради заболяване, прием в специализирано училище, ако съм непълнолетен и други подобни причини, които неизбежно водят до завишаването на разходите ми.

Вариант 2: увеличаване на възможностите на задълженото лице. Тук се има предвид ситуацията, при която нуждите ми са съществували към момента на постановяване на съдебното решение за издръжка, но задълженото лице не е имало достатъчна възможност да ми я осигурява, напр. защото е било безработно. Впоследствие това лице си намира подходяща работа и вече може безпрепятствено да ми осигурява необходимата издръжка.

N.B.! Ако съм непълнолетно лице, минималният размер на дължимата издръжка е ¼ от минималната работна заплата. Промяна на обстоятелствата би била налице при промяна на размера на минималната работна заплата, защото размерът на издръжката не се изменя автоматично – нужно е съдебно решение за това. Така например за 2017г. минималната работна заплата е 460 лв., а минималният размер на издръжката – 115 лв., но за 2018г. минималната работна заплата е увеличена на 510 лв., следователно минималната издръжка трябва да е 127.50 лв.

Как се случва увеличаването на издръжката?

Както вече стана дума, за да се измени размерът е необходимо съдебно решение. За  целта трябва да подам искова молба в съда, към която да приложа доказателства за твърдяното от мен, напр.:

  • предхождащото решение за присъждане на издръжка;
  • акт за раждане; акт за граждански брак; решение за развод или за унищожаване на брака и пр. документи, доказващи връзката ми със задълженото лице в зависимост от основанието, на което претендирам издръжка;
  • документи, удостоверяващи материалното ми състояние и това на задълженото лице.

Съдът, към който трябва да се обърна, е районният съд, в чийто район се намира моят постоянен адрес или този на задълженото лице. Така например, ако постоянният ми адрес е в град София, а постоянният адрес на задълженото лице е в гр. Пловдив, имам право да избера дали да сезирам Софийския районен съд, или Районен съд – Пловдив. Без значение е кой съд се е произнесъл за пръв път по дължимостта на издръжката.

Не дължа държавна такса за разглеждането на иска ми.

Делото се гледа по реда на бързото производство и както „бързото производство“ подсказва от името си, ще се сдобия с решение по-скоро, отколкото ако се гледа при т. нар. „общ исков процес“ (т.е. по обичайния ред за разглеждане на делата).

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

19,907 преглеждания

Comments are closed.