Месечна издръжка – кога имаме право на нея и какво трябва да знаем?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

pravata mi logo

Какво е издръжката?

Издръжката е възникващо от закона задължение на един член от семейството да доставя средства за съществуване на друг член, като семейство тук се разбира в един по-широк смисъл  – като група от лица, които са свързани с родствени връзки. Тя е проявление на принципа за взаимна грижа и подкрепа между членовете на семейството.

Кога имам право на издръжка?

За да имам право на издръжка, трябва едновременно да са налице следните условия:
Неработоспособен съм – т.е. налице е невъзможност да работя по трудов или граждански договор (Скоро: “За какво да внимавам, когато сключвам трудов договор?”) поради заболяване или неподходяща за работа възраст (малко дете или много възрастен човек). Внимание! Неработоспособност не означава липса на работа поради висока безработица, съкращение в моето предприятие или свит пазар на труда за моята специалност – това не са основания за търсене на издръжка!

Да не мога да се издържам от имуществото си, което включва доходите, които получавам като работна заплата или пенсия, социални помощи или стипендии и др., както и налични вещи – недвижим имот, който може да бъде даван под наем или движими вещи, които не са от първа необходимост, и биха могли да бъдат продадени. Въпросът дали мога сам да се издържам от имуществото си е конкретен и винаги се преценява от съда.

Лицето, което ми дължи издръжка, да има възможност да я дава – и тук съдът преценява съвкупно доходите и имуществото на лицето, от което искам издръжка.

Между мен и задълженото лице да има семейноправна връзка – има изрично изискване в закона за поредността, в която мога да искам издръжка от близките си. Трябва да съм наясно че посочената поредност е задължителна, но всеки от моите роднини отговаря за издръжката ми съобразно възможностите си. Това означава, че мога да искам издръжка от моите родители само ако децата или съпругът ми (ако има такива) не могат да си позволят да ми я дават. Поредността на близките ми, от които мога да искам издръжка, е следната:

Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:
деца и съпруг;
родители;
бивш съпруг;
внуци и правнуци;
братя и сестри;
дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.
Важно! Съществуват и така наречените особени видове издръжка, които се дължат при особени предпоставки.
Размер и форма на задължението за издръжка

Размерът на издръжката се определя според нуждите ми и възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите ми се определят спрямо нормалните и обичайни условия за живот в страната. Ако близките ми лица не са в състояние да ми дават пълната издръжка, мога да се обърна към лицата от по-долен ред за остатъка.

Имам право да получавам издръжката си в пари – всеки месец, като при забава мога да търся и законната лихва. В определени случаи, когато се съглася на това, мога да получавам вместо пари определени вещи – хранителни продукти, горива за отопление или други необходими за оцеляването продукти.
Изменение, прекратяване и изгубване на правото на издръжка

При изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена от съда. Тук се има предвид изменение или отпадане на нуждата ми, съответно изменение във възможностите или невъзможност на задълженото лице да дава издръжка. Т.е. ако лицето, което ми дължи издръжка изпадне в състояние, в което повече не може да ми я плаща, съдът може да прекрати изплащането на издръжката. Важи и обратното: ако в един момент вече мога да се издържам сам от имуществото си (ако напр. наследя безумно богатия си вече мъртъв чичо), то на мен вече определено не ми се дължи издръжка.

Внимание! Промяна в размера или прекратяване на правото ми на издръжка може да породи правно действие само след постановяване на съдебно решение. Тези въпроси по съществуването и размера на моята издръжка не могат да се решават без надлежна намеса на съда, освен в случаите, в които не постигнем съгласие – аз и моите близки, които ме издържат.
Не мога да търся издръжка от мой близък, ако съм се провинил тежко спрямо него, което ще рече, ако умишлено съм извършил престъпление спрямо него.

Автор: Велизар Величков

Pravatami.bg

Настоящата статия е любезно предоставена от Pravatami.bg и има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.
“Pravatami.bg: разкодираните закони” е пилотният проект на Департаментa за правна култура. Проектът е със заложена социална функция, като основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация за своите читатели, поднесена по един разбираем начин.

Прочетете още:

Какво право на отпуск имат майките у нас при отглеждане на дете?

На какви безплатни услуги от Здравната каса имат право бременните у нас?

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

12,810 преглеждания

Comments are closed.