Условия за ползване на Първите Седем

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Общи условия за използване на интернет сайтa на Първите Седем

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на сайта преди да го използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Първите Седем ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте този сайт.

 

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“УСЛУГИТЕ” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Първите Седем се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

 

“ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с настоящите правила, правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

II. Език на условията

Когато Първите Седем ви предоставя превод на текста на условията или на услугите в сайта от български на английски език, приемате, че предоставеният превод е само за ваше улеснение и че текстът на български език регламентира отношенията ви с Първите Седем.

Ако има противоречие между посоченото в българския текст и посоченото в превода, текстът на български език има предимство.

 

III. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Първите Седем.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите на сайта, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари и интернет етиката. Първите Седем не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

Освен при наличие на друго писмено споразумение с Първите Седем, нищо в условията не ви дава правото да използвате търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, лога, имена на домейни и други отличителни носители на марката на Първите Седем.

 

IV. Авторски права

Всички права върху сайта са запазени изцяло и единствено в полза на Първите Седем.

Вие потвърждавате и приемате, че Първите Седем (или лицензодателите на Първите Седем) притежават всички законови права, правомощия и дялове в услугите и върху тях, включително всички права върху интелектуалната собственост, която се съдържа в услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват). Вие потвърждавате също така, че услугите могат да съдържат информация, която е обозначена като поверителна от Първите Седем, и че няма да разкривате тази информация без предварителното писмено съгласие на Първите Седем. Съдържанието, което ви се предоставя като част от услугите, включващо реклами в услугите и спонсорирано съдържание в услугите, е възможно да бъде защитено с права върху интелектуалната собственост, които се притежават от спонсорите или рекламодателите, предоставили това съдържание на Първите Седем (или от други лица или дружества от тяхно име). Вие нямате право да изменяте, да продавате, да разпространявате или да създавате производни творби на основата на това съдържание (изцяло или частично), освен ако нямате изрично разрешение за това от Първите Седем или притежателите на това съдържание в отделно споразумение.

 

V. Конфиденциалност

Първите Седем е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Първите Седем се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата „Настройки” и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Първите Седем може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Първите Седем на посочения адрес или e-mail за контакти.

 

VI. Органичаване на отговорността

Първите Седем прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Първите Седем не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Първите Седем за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени действия на трети лица.

Първите Седем не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Първите Седем не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Първите Седем има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VII. Услуги, изискващи регистрация

Първите Седем си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

– Възможност за публикуване коментари от страна на потребителя в специализираните секции на сайта;

– Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за коментиране.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

Първите Седем си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Първите Седем си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VIII. Промени

Първите Седем постоянно прави нововъведения, за да осигури на своите потребители възможно най-добра практическа работа. Вие потвърждавате и приемате, че формата и естеството на услугите, които Първите Седем предоставя, е възможно да се променят периодично, без да бъдете предварително известявани.

Вие потвърждавате и приемате, че ако Първите Седем деактивира достъпа до вашия профил, това може да ви попречи да използвате услугите, данните във вашия профил, както и файловете или другите видове съдържание, които се намират в него.

 

 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на Първите Седем ООД и влизат в сила, считано от 15.03.2011 г.

Запознайте се и с нашата Политика за поверителност

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo