Внимание! Парични обезщетения и осигуровки, ако съм безработен!

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

portfeil

1. Кога имам право на парично обезщетение за безработица?

Когато за мен са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца за последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и когато:

 • съм регистриран като безработен в Агенцията по заетостта;
 • не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; пенсия за ранно пенсиониране в Република България или пенсия за старост в друга държава;
 • не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване според Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.

2. Кои периоди се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица?

Зачита се и времето на:

 • платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
 • времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна.

3. Какви документи следва да подам?

Подавам лично заявление по образец в избрано от мен териториално поделение на НОИ. Към заявлението прилагам:

 • акт за прекратяване на трудовото правоотношението, в което съм бил – оригинал за справка и копие;
 • документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който България е страна;
 • нося и документ за самоличност – за справка.

4. От коя дата започва да ми се изплаща обезщетение за безработица?

 • Изплащането започва от деня, когато е прекратено последното ми осигуряване. За тази целподавам заявление за изплащане на обезщетение в 3-месечен срок до териториалното поделение на НОИ, а до 7-работни дни следва да се регистрирам като безработен в Агенцията по заетостта.
 • Ако се забавя с подаване на заявлението по неуважителни причини, обезщетението ми се изплаща от датата на подаването на заявлението.
 • Ако се забавя с регистрирацията ми в Агенцията по заетостта също поради неуважителни причини, обезщетение ми се полага от датата на регистрацията в агенцията.

5. Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица?

Дневно сумата, която ми се полага, е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, за който са ми били внасяни или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ми. Сумата не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година, който за 2015 г. е в размер 7,20 лв.
Например: Ако заплатата ми е била 600 лв. на месец, то месечното ми обезщетение ще е 60% от нея или 360 лв. 

6. Кога има изключение от правилото за определяне размера на паричното ми обезщетение за безработица?

 • Когато прекратя трудовите си правоотношения по мое желание или с моето съгласие.
 • Когато поради виновното си поведение на работното ми място бъда уволнен.
 • Когато придобия право на обезщетение преди изтичане на 3 години от предходното упражняване на това ми право.

В тези три случая получавам минималното дневно обезщетение за безработица в размер на7.20 лева за срок от 4 месеца.

7. Как се определя месечното ми парично обезщетение?

Месечната сума за обезщетение се изчислява  като дневното ми парично обезщетение се умножава по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

8. Какво парично обезщетение за безработица ми се полага, когато съм нает на работа на непълно работно време?

Когато съм нает на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получавам възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, имам право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ми се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

9. Какъв е периодът, за който ми се отпуска паричното обезщетение за безработица и в какви срокове ми се изплаща?

Обезщетението ми се изплаща ежемесечно за период в зависимост от продължителността на осигурителния ми стаж както следва.

10. Кога се спира и възобновява изплащането на паричното ми обезщетение? 

Спира се за периода, през който получавам обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа. Възобновява  се от деня на отпадане на основанието за спирането на обезщетението ми. Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените по-горе обстоятелства в срок до 7 работни дни от настъпването им.

11. Кога се прекратява и възстановява изплащането на паричните ми обезщетения за безработица? 

Изплащането се прекратява:

 • когато започна да изпълнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване; 
 • когато се прекрати регистрацията ми от Агенцията по заетостта;
 • когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в България, или пенсия за старост в друга държава;
 • след смъртта ми.

Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените горе обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването им. Ако по време на получаване на паричното обезщетение започна трудова дейност, която е преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако се регистрирам в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата ми дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, по неуважителни причини, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към момента на прекратяването период, намален със закъснението.

Важно! 
Ако не декларирам в законоустановените срокове настъпили изменения, които са свързани с основанието за получаване на парично обезщетение за безработица и продължавам да получавам обезщетение, то следва да възстановя неправомерно взетите суми. Парите, които дължа, са за периода, за който съм се възползвал неправомерно от паричното обезщетение плюс законовата лихвата.

Какъв е редът за изплащане на паричните обезщетения за безработица?

Обезщетенията  ми се изплащат от НОИ по декларирана от мен лична банкова сметка. Сумата ми се превежда по банков път на всяко 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнася. 

Любопитно?
Като се регистрирам в съответната Дирекция “Бюро по труда” към Агенцията по заетостта, имам право да посещавам безплатни курсове за професионална квалификация. Информация за тях мога да получа от всяка териториална дирекция. Важно! Публичен изпълнител не може да наложи запор върху обезщетението ми за безработица, защото законът изрично го забранява. Частен или държавен съдебен изпълнител също не би следвало да налагат запор върху обезщетението ми за безработица, поне не до размера на минималната работна заплата за страната.  Това твърдение обаче е спорно в практиката, затова в подобни случаи е най-добре да се обърна към адвокат за правна помощ.

Образци на формуляри за отпускане на парични обезщетения за безработица

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.

(*) Актуализира: Емил Махлелиев

Този материал е любезно предоставен от http://pravatami.bg/
pravata mi logo

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

4,285 преглеждания

Comments are closed.