Събирането на средства от родителите на децата и учениците няма правно основание

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

money

Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси. Това се казва в писмо на министъра на образованието и науката, изпратено до кметовете на общините, началниците на Регионалните управления на образованието и до директорите на държавните и общински училища и детски градини.

Законът за предучилищното и училищното образование е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държаните и общинските училища и детски градини. Безплатното образование включва правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и ползването на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците безвъзмездно. Набирането на средства под формата на дарения, трябва да става при спазване на принципа за доброволност и личната воля на дарителя. Вземането на решение от органите на настоятелство или от ръководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители, не е в съответствие с доброволния характер на дарителството. При набиране на средства от дарения в специална книга за даренията задължително се отбелязва видът, количеството, стойността, номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра, се казва още в писмото на образователния министър. Практиката да се организират курсове за надграждане на знанията и интересите на учениците по различни учебни предмети от настоятелствата не може да бъде определена като допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, нито като съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището по смисъла на чл. 309, т. 1 от ЗПУО, поради което се счита, че не е законосъобразно те да предоставят образователни услуги от името на образователната институция.

Директорите на училищата и детските градини трябва да запознаят родителите и съвета на настоятелите с писмото на образователния министър на предстоящите в началото на учебната година родителски срещи.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

7,423 преглеждания

Comments are closed.