Отпуск по майчинство

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1350860_hand-in-hand-150x150

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.
Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Имам право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко мое дете. 45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждането на детето ми. Ако то се роди преди изтичането на тези 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до тях го ползвам след раждането.

Целта на този отпуск е:

Моето възстановяване. За това, имам право на поне 42 дни след раждането за нормалното ми физическо възстановяване, като този срок може да бъде удължен само с изричното предписание на лекар.

Полагането на непосредствената грижа за детето ми. При мое съгласие, този отпуск може да се ползва от съпруга ми или един от родителите ни след изтичането на 6 месеца от раждането. Но тогава аз трябва да се върна на работното си място.

Независимо обаче, ако живея заедно със съпруга си, той има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето ни.

Отпускът ми по майчинство е платен отпуск. Имам право на парично обезщетение за бременноста си в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който съм внесъл или дължа осигурителни вноски (заплатата ми, разделена на 30 календарни дни), а ако съм самоосигуряващо се лице – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от последните 18 календарни месеца. Тези средства се изплащат не от работодателя ми, а от НОИ. За целта, всички мои задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Oбщият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Минималното обезщетение (държавно) е в размер на минималната месечна работа заплата, която от 01.01.2014 г. е 340.00 лв.

За по-нататъшното отглеждане на детето ми до навършването му на 2-годишна възраст имам право на платен и неплатен отпуск.

Платен отпуск
След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето е при мен, имам право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, но с моето съгласие.

Ако съм осиновител или дете до 2-годишна възраст е настанено при мен, черпя същите права.

Неплатен отпуск
Него мога да ползвам само ако съм майка на 4 и повече деца по навършване на 2 г. на детето, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, но с моето съгласие. Предоставя се при поискване, като времето се признава за трудов стаж.

Отпуск за кърмене и хранене на малко дете.
Ако сама кърмя и храня детето си до 8 месеца, имам право на 1 час, 2 пъти дневно или с мое съгласие 2 часа наведнъж. След като детето навърши 8 месеца, мога да ползвам 1 час веднъж дневно по преценка на здравните органи. Този отпуск ми се полага и ако съм осиновител.

Неплатен отпуск за отглеждане на детето ми до 8-годишна възраст                                                 Може да се ползва както от мен, така и от съпруга ми. Отпускът е до 6 месеца, като може да се ползва наведнъж или отделно. Мога да ползвам този отпуск и ако съм настойник или осиновител.

Платен отпуск за две и повече живи деца                                                                                                      Само ако е уговорено в колективен трудов договор.

Колективният трудов договор е договор между работодателя ми и синдикалните организации. Сключва се обикновено и с участието на работниците, като целта му е осигуряването на по-добри условия на труд. Той е задължителен за сключилите го и в него може да се уреждат въпроси, които ги няма в закона.

В случая, може да е договорен допълнителен платен отпуск за две или повече живи деца, размера и условията за ползването му.

Отпускът ми се прекратява по мое искане с писмено заявление до предприятието, в което работя или когато:
1. са ми отнети или ограничени по установения ред родителските права
2. детето ми бъде дадено за осиновяване
3. детето ми бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – ясла или друго детско заведение
4. детето ми бъде постоянно настанено в семейство на роднини или близки или за отглеждане в приемно семейство
5. детето почине

За мен възниква задължението да уведомя работодателя си, когато някое от тези обстоятелства настъпи.

Източник: pravatami.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Правата ми!

Етикети:

4,402 преглеждания

Comments are closed.