Защита на свидетели

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

zashtita-na-svidetel

Станах свидетел на тежко престъпление. Трябва да дам показания, но ме е страх това да не ми навреди. Имам ли право на защита?

Само свидетелите по наказателни дела имат право на защита, т.е. ако съм свидетел по гражданско дело, напр. съседите ми спорят за граница на недвижим имот – нямам.

Като свидетел съм задължен да се явя на посочените в призовката място и дата. Трябва да отговарям на въпросите, които ми се задават и да кажа всичко, което знам. Но ако се страхувам за живота си или мисля, че като свидетелствам, ще застраша семейството си, мога да поискам защита от съда или прокурора. Право на защита имат и моите близки – родители, деца, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намирам в особено близки отношения, за които също има опасност да пострадат, ако свидетелствам.

Кога и от кого мога да получа защита?

За да се вземат мерки за незабавната ми защита или за защита на моите близки, трябва да има достатъчно основания да се предполага, че в резултат на моите свидетелски показания, е възникнала или може да възникне реална опасност за мен или за семейството ми и това налага неотложна и незабавна защита. Степента на опасност се преценява във всеки конкретен случай. Тя може да се изразява в отправяне на заплахи, насилие, изнудване.

Ако мисля, че съм застрашен или моите близки са в опасност, мога да поискам защита от следните държавни органи:

съда / съдията – докладчик;
прокурора;
В този случай защитните органи преценяват дали е налице опасност и могат да вземат мерки, с които да ме защитят или да защитят моите близки. Вземат се предвид извършеното престъпление, дали има опасност обвиняемия да ме застраши, също така и важността на информацията, която мога да дам и всяка друга информация, която е от значение за преценяване на опасността.

Ако съдът, прокурорът или съдията – докладчик сами преценят, че имам нужда от защита, а аз не съм поискал такава, преди да наложат мерките, трябва изрично да ме попитат дали желая защита. Не могат да се налагат мерки, ако не съм дал съгласие за това. По всяко време мога да получа защита, независимо от това как се развива делото.

Как се осъществява тази защита? Трябва ли плащам за нея?

Защитата ми е временна, докато трае опасността за здравето или живота ми. Тя е безплатна. Защитни мерки, които могат да бъдат приложени са:

самоличността ми да се съхранява в тайна, т.е. при разпити по делото давам показания като свидетел с тайна самоличност – преправя се гласът ми;
защита на живота, здравето или/и имуществото ми от полицията, напр. лична физическа охрана, охрана на имуществото ми, временно настаняване на безопасно място, в т.ч. и промяна на местоживеенето ми.
Ако тези мерки не могат да ми осигурят достатъчна ефективна защита, се прилагат специални защитни мерки. Тези мерки се определят в Програмата за защита на свидетелите, която се осъществява от Бюрото за защита при главния прокурор.

Главният прокурор преценява дали информацията, която мога да предоставя е от съществено значение за наказателното производство, както и степента на заплахата. Когато установи, че са налице условията за предоставяне на защита, незабавно издава разпореждане, което изпраща за изпълнение на Бюрото по защита. Когато главният прокурор не допусне предоставяне на защита, Съветът по защита може да предостави защита или да я откаже само когато предложението за предоставяне на защита, е направено от съдия-докладчик.

ВАЖНО! За да бъда включен в Програмата за защита трябва да подпиша, в тридневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор или от датата на решението на Съвета по защита, писмено споразумение с Бюрото по защита. От този момент ще стана защитено лице и ще бъда включен в Програмата.

Как ще бъда включен в тази Програма?

За да започне процедурата за включване в Програмата за защита на свидетели трябва да подам искане – устно или писмено. Процедурата може да започне служебно по инициатива на разследващия орган, наблюдаващия прокурор или на началника на мястото за лишаване от свобода – за осъдени лица. Моето изрично писмено съгласие е необходимо във всички случаи, когато Програмата не започва по мое искане, а служебно.

Какви защитни мерки включва Програмата?

Когато ме включат в Програмата:

мога да имам лична физическа охрана от служителите на Бюрото по защита. Тя може да бъде денонощна, за определени часове или за определени случаи (например, когато отивам до съда, за да дам показания);
може да се охранява на имуществото ми;
мога да бъда временно настанен на безопасно място, различно от обичайното ми местоживеене. Тази мярка се използва за кратък период от време;
може временно да се промени местоживеенето ми, местоработата или учебното заведение. Тази мярка действа докато съм застрашен, т.е. не за кратък период, а до отпадане на реалната опасност;
мога да получа пълна промяна на самоличността. Това е изключителна защитна мярка и се прилага, когато защитата ми не може да бъде осигурена чрез някоя от другите мерки. При налагане на тази мярка ще ми бъде издаден нов документ за самоличност, като тези данни не може да съвпадат с чужди лични данни. Пълната промяна на самоличността ми като защитен свидетел не ме освобождава от изпълнение на задълженията ми към държавата и към трети лица. Пълна промяна на самоличността може да се осъществи и чрез промяна на външни физически белези.
ВАЖНО! Специалните защитни мерки се прилагат само за наказателни дела, образувани за тежки умишлени престъпления от общ характер (такива, за които се предвижда наказание лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна) и по всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Мерките могат да се прилагат заедно или поотделно, временно – докато съществува опасността, или постоянно. Програмата за защита може да включва и осигуряване на социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ.

Какви са задълженията ми по време на защитата?

Като защитено лице съм длъжен да:

избягвам контакти с криминално проявени лица;
се въздържам от действия, напр. да излизам навън без предоставената ми охрана, които могат да застрашат сигурността ми или да попречат на изпълнението на Програмата за защита;
се съобразявам с мерките за защита;
съобщя незабавно на Бюрото по защита всяка информация, която знам за наказателното производство, във връзка с което съм придобил статут на защитено лице;
изпълнявам задълженията си към физически и юридически лица, напр. за данъци, които са възникнали преди да бъда включен в Програмата и които не се изпълняват от държавата;
информирам незабавно Бюрото по защита за всички промени в състоянието ми и за всички дейности, които извършвам, по време на изпълнението на Програмата за защита;
не разгласявам включването ми в Програмата за защита.
Прекратяване на действието на Програмата за защита

Програмата се прекратява:

при смърт;
когато вече няма реална опасност за мен или моите близки;
когато изтече срока, предвиден в споразумението;
ако не изпълнявам задълженията си по споразумението без уважителна причина;
по мое искане, отправено до главния прокурор, чрез служителя за връзка с Бюрото по защита.

източник: pravatami.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,933 преглеждания

Comments are closed.