За да се справим с агресията в училище е нужна подкрепа към децата, родителите и учителите

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

uchilishte-agresiya_k

Национална мрежа за децата приветства усилията на Министерството на образованието и науката (МОН) за разработване на „Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции“. Представеният от Министерството документ дава ясна заявка, че превенцията на агресията се разпознава като тема с висок приоритет за образователната система, а още по-важно, показва се осъзнатост за факта, че неговото решаване минава през целенасочена и координирана работа на отделните институции, работещи с деца.

Опитът на организациите, членове на Национална мрежа за децата, показва, че основните теми, по които МОН се опитва да променя и подобрява съществуващите политики и практики –  превенция на агресията, приобщаващо образование, отпадане от училище и пр. – са свързани с активно въвличане на и изграждане на партньорство с родителите. Последните случаи на училищна агресия, станали обществено достояние, изведоха на дневен ред нуждата от подобряване комуникацията и работата на трите основни нива: деца, родители и учители, както и липсата на пространства и формати, в които родителите и учителите да могат спокойно да говорят и споделят страховете си.

Именно поради тази причина от Национална мрежа за децата настояваме подобряването на комуникацията между представителите на училището и родителите да се превърне в приоритетна област за развитие на всяко училище. Министерството на образованието и науката, както и останалите отговорни институции, трябва да положат усилия, които подкрепят изграждането на силна училищна общност за постигането на този приоритет. Важно е подкрепата към децата, родителите и учителите да започне навреме и това да е част от цялостен план за работа, който регулярно да се преразглежда, а напредъкът и/или нуждата от промяна на стратегията и подходите й да се обсъждат с участието на всички заинтересовани страни. Важно е Планът да включва и подкрепа и работа с всички деца в класа, за да се овладеят негативните емоции и напрежението, в случай, че има такива, както и да не се позволи нарушаване на образователния процес.

За тази цел ще бъде необходимо разработването на ясни процедури, механизми на взаимодействие, роли и отговорности на всички професионалисти, родители и заинтересовани страни. Отчитаме, че в момента все още не е въведена процедура, която да ангажира всички страни да бъдат проактивни още преди констатирането на определено недопустимо поведение. Основните усилия на институциите и останалите заинтересовани трябва да бъдат насочени именно към превенцията на училищната агресия, а не към справянето с нейните последствия. Съществено е включването на ресурсите, които са налични в самата образователна система. Взаимодействието на училищните психолози и педагогическите съветници с учениците и учителите, при наличието на ясни роли и отговорности на всеки един от участниците, може да има положителен ефект за преодоляването и идентифицирането на сериозни проблеми по най-бързия начин, както и промяна на фокуса на процедурите от наказание към подкрепа.

Освен създаването и разпространението на „практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации“ и „организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти за работа с деца с емоционално-поведенчески проблеми, за справяне с агресията в училище…“има нужда да се работи приоритетно в посока разпознаване на случаите на агресия, както и разпознаване на същността на различията на децата и на риска те да извършат или бъдат жертва на актове на агресия. От Национална мрежа за децата се застъпваме за разработване на ясни правила за ранна идентификация на риск от подобни случаи, както и за реакция, която да включва всички заинтересовани страни, включително родителите. Важен аспект от превенцията е ранното разпознаване на симптомите на психичното страдание и разграничаването им от тези на психичните заболявания. Когато говорим за допълнително обучение и квалификация на педагогическите специалисти, не трябва да забравяме подготовката, която бъдещите учители получават от университети и доколко тя е достатъчна за справянето с предизвикателствата на съвременното образование, включително агресията в училище и нуждата от реално приобщаващо образование.

Макар заемаща последно място в Плана от Средносрочни мерки – до края на 2018 година: „Засилване на работата с доставчиците на медийни услуги и с регулатора СЕМ за популяризиране на правата на детето, на добри практики за противодействие на агресията и за нулева толерантност към насилието“, не само не бива да бъде пренебрегвана, а трябва да и се отдаде особена важност. За съжаление често ставаме свидетели на случаи, в които отговорните институции се провалят и засегнати страни търсят медиен отзвук на проблемите с надеждата това да ускори тяхното разрешаване. Когато говорим за деца и за техните проблеми е от изключителна важност журналистическите материали да са добре обмислени и да не търсят сензационност, а да проявяват стремеж към отразяване на случая по начин, който да образова обществеността, и да представя различните гледни точки. Задължително е отразяването да бъде щадящо и да не обвинява нито децата, нито техните родители или учители. Акцентът би трябвало да не е върху конкретната лична драма, а върху изграждане на чувствителност в обществото към проблематиката и търсенето на дългосрочни решения.

Факт е, че успешни практики за превенция на агресията, приобщаване на различните ученици и ефективно партньорство с родители вече се прилагат по места. Материали по темата могат да бъдат намерени на ресурсната платформа на НМД – Случилище, а на платформата на Центъра за приобщаващо образование, priobshti.se, има ресурси на тема приобщаващо образование – и др. Ролята на институциите е да „разбият“ впечатлението за обреченост и безсилие за справяне с проблема и да подпомогнат масовото разпространение на съществуващите добри примери.

През 2017 г. ще бъдат открити четири Центъра за права на децата в София, Враца, Русе и Пазарджик, чиято работа ще обхване деца с емоционални и поведенчески затруднения. Услугите в центровете ще се предоставят като част от проекта „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Национална мрежа за децата. Целта му е да подкрепи реформата в областта на детското правосъдие, като обедини и стъпи на съществуващите и натрупани опит, знания и експертиза, за да се развият и приложат услуги, които гарантират правата на децата и младите хора, жертви или свидетели на престъпления, с поведенчески проблеми, в конфликт или в контакт със закона.

източник: nmd.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,807 преглеждания

Comments are closed.