Всяко второ дете, което посещава детска градина, ще е освободено от такса

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
kinder garden
Около половината от децата, които посещават детска градина, ще бъдат освободени от такса. Облекчението е за социално слаби семейства и ще заработи още от март – за дължимите суми за февруари. За повечето  семейства от целевата група месечните такси ще се покриват по програма „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование”, която се финансира от ОП „Наука и развитие за интелигентен растеж”. За друга част разходите ще се плащат от държавния бюджет.

Процедурата, по която предстои да стартира процесът, бе разяснена от ръководителя на проекта Евгения Костадинова на седмата национална среща на общинските експерти по образование в Пловдив.

В информационната платформа от няколко дни вече работи модулът за възстановяване на таксите за детска градина, каза Костадинова. Първата стъпка в процедурата е ангажимент на Агенцията за социално подпомагане. Тя ще посочи  всички деца, чиито семейства получават  социални помощи от държавата. Към тях ще се добавят и семействата, които взимат детски надбавки, но тъй като тази група е много голяма, само за част от нея средствата за таксите ще дойдат по програмата. Сред критериите, по които ще се определи кои хора да бъдат подпомогнати, ще са родители с ниско образование и безработни. За останалите с детски надбавки сумите за таксите ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

С информацията за правоимащите вече разполагаме поименно, увери Евгения Костадинова. Тези деца са отбелязани в електронната система и всеки, който време в портала, може да ги види, независимо в коя възрастова група са от 3 до 6 г.

Следващата стъпка е до 5 март детските градини да изчислят какви са дължимите такси за февруари според това колко дни децата са били на градина – по системата, която са определили за това различните общини. Отново през системата градините ще подадат на общината информацията за общата сума за своето учебно заведение. До 7-мо число всеки месец общината ще обобщава данните и ще представя общата нужна сума на Регионалното управление по образование. Възоснова на тези справки МОН ще прави превода. Засега в програмата е разписано парите да се предоставят на детските градини, тъй като за това настоява финансиращият орган. Предстоят разговори каква е възможността преводите да се правят на общините  с цел по-лесно администриране.

У нас са обхванати  83,9% от децата, в Европа – над 95 на сто

Възможността за покриване на таксите на децата в детската градина е само една от опциите в програмата „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.  Тя цели да повиши делът на обхванатите в системата. В Европа стремежът е до края на 2020 г. да се постигне 95% от децата от 4 г. до началото на училище да ходят на градина. И към момента в повечето държави от ЕС това ниво е надвишено. България е сред малкото страни, които не могат да го достигнат и не се доближават даже до 90-те процента. През 2019 г. у нас са били обхванати 83,9% от децата в предучилищна възраст. Най-голям е делът на 6-годишните – 95%, за децата на 5 г. е 92 на сто, а за 4-годишните – 78,4%.

Общото разбиране в ЕС е за по-ранно включване на децата в образователната система и в тази посока се правят промените в нашия закон за задължително тръгване на детска градина на 4 г., каза Евгения Костадинова.

Допълнително обучение по български и ранна диагностика на обучителни затруднения

Освен чрез покриване на таксите, националната програма ще подпомогне този процес с още дейности. Предвижда се специализирано обучение по български език за децата, на които не е майчин. Друга мярка е ранна диагностика на обучителни затруднения – като  в учебните заведения влязат още логопеди, помощник-учители и други непедагогически специалисти.

Общата финансова рамка е 82,5 млн. лева, а дейностите ще се развиват до края на 2021 г. съвместно с Центъра за образователна интеграция на деца от етническите малцинства.

Предвижда се обхватът да е 1500 детски градини и този индикатор вече е покрит.

Чрез различните дейности ще бъдат подкрепени около 50 000 деца.

Вече са стартирали допълнителните обучения, като от септември до момента са обхванати 11 386 деца и 2563-ма учители. 1630 учители са обучени как да правят скрининг за ранна диагностика на обучителни затруднения. Така се гарантира, че във всяко учебно заведение от проекта ще има поне един или двама, които могат да прилагат теста.

Предстои изработване на специална методика за допълнителното обучение по български език, както и на материали и методически указания за учителите.

Общините ще имат ангажимент  да направят преглед  дали дейности по проекта не се дублират с проекти, които се финансират по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Сред предизвикателствата в изпълнението на проекта са също недостатъчният опит на детските градини за работа по проекти, както и това, че счетоводството често се извършва от общината.

Присъствието на децата още на 4 г. в детските градини не е свързано толкова с обучителен процес, колкото с изграждане на важни умения, които са от голямо значение за социализацията, подчерта зам. министърът на образованието Таня Михайлова.

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

4,869 преглеждания

Comments are closed.