Всичко за отпуска по бащинство

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

tatko-s-kenguru-k

Вече съм баща и искам да се грижа за детето си и да помагам на майката. От деня на изписването му аз имам право на отпуск.

 • Право на отпуск при раждане на дете

Ако съм в брак с майката на детето или живея в едно домакинство с нея, то аз имам право на 15-дневен отпуск при раждането на детето от датата на изписването му от лечебното заведение. Същото право имам и в случай че с половинката ми сме осиновили при условията на пълно осиновяване дете до 5-годишна възраст. В този случай отпускът ми се полага от деня, в който са ми предали детето.

Отпускът при раждане на дете мога да ползвам въз основа на писмено заявление до работодателя ми. Към него се прилагат:

 • Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от мен и майката, че съм припознал детето и че живеем заедно в едно домакинство;

 • Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Важно: Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

В случай че документите ми са изрядни, работодателят ми е длъжен да ми разреши да ползвам отпуска отпуска от деня, посочен в заявлението.

Аз, от своя страна, съм длъжен незабавно да уведомя работодателя ми, ако по време на ползването на отпуска ми по бащинство:

 • бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;

 • престана да живея в едно домакинство с майката на детето;

 • детето бъде дадено за осиновяване;

 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

 • детето бъде настанено извън моето семейство в семейство на мои роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;

 • детето почине.

При наличие на тези обстоятелствата отпускът се прекратява.

Мога да прекратя ползването на отпуска с писмено заявление до работодателя ми.

 • Право да ползвам отпуск, полагащ се на майката на детето

Аз мога да ползвам вместо майката на детето отпуск за остатъка до 410 дни само с нейното съгласие след навършване на 6-месечна възраст на детето, като отпускът на майката се прекъсва.

Този отпуск ползвам въз основа на писмено заявление до работодателя ми, към което се прилагат:

 • акт за раждане на детето;

 • декларация съгласно приложение № 8 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Не мога да ползвам отпуска по бащинство  едновременно с отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2 до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуска за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползуват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползуват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Майката има право по всяко време да оттегли даденото ми от нея съгласие с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бащата, и да продължи да ползва лично отпуска си. Към заявлението до работодателя си, майката прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Аз също мога да прекратя ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работя.

Отпускът ми се прекратява когато:

 • съм лишен от родителски права или те са ограничени по установен ред;

 • детето бъде дадено за осиновяване;

 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

 • детето бъде настанено по реда на извън моето семейство в семейство на мои роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство;

 • майката продължи лично да ползва отпуска си по майчинство;

 • детето почине;

 • осиновяването бъде прекратено от съда;

 • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.

Ползването на отпуска по майчинство не се прекратява, когато майката ползва друг вид полагащ й се отпуск.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Важно: Докато ползвам гореописаните отпуски аз попадам в обхвата на закрилата при уволнение.

 • Обезщетения.

 • Аз имам право на парично обезщетение по време на ползването на 15-дневния отпуск при раждането на детето, ако съм осигуряван за общо заболяване и майчинство с минимум 12 месечен осигурителен стаж като осигурен за този риск.
  Аз получавам парично обезщетение за работните дни от този 15-дневен срок независимо от обезщетението, което осигурената майка получава за бременност и раждане. Така обезщетение получаваме едновременно и двамата.

 • Имам право на парично обезщетение по време на ползването на отпуска след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

  Тук обаче получавам обезщетението вместо майката на детето – т.е. само аз.

Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

29,964 преглеждания

Comments are closed.