Трудовите права на бременните и работещите майки

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

bremennost_i_rajdane

Скоро очаквам най-голямото щастие в живота си – моята първа рожба. Но докато дойде време да ползвам полагащите ми се отпуски, трябва да работя, тъй като от чисто финансова гледна точка нямам възможността да зарежа работа и да се отдам на бременността си. Поради уязвимото си състояние обаче, се ползвам с определени облекчения.

Какво не могат да ме накарат да работя?

Работодателят не може да ми възложи да извършвам работа, която излага на опасност или застрашава не само моята сигурност и здраве, а и на детето. Това са работи, свързани с:

*отделянето на токсични химически вещества;
*вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни или температури на работната среда над *допустимите хигиенни норми;
*вдигане и носене на тежести над 5 кг.;
*работа със закрити източници на йонизиращи лъчения (през целия период на бременността);
*работи, свързани с възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания.

*NB!Имам право да откажа да изпълня такава работа, без това да доведе до отрицателни за мен последици – например да ме уволнят.

Имам ли право да ме освобождават понякога от работа?

Работодателят е длъжен да ме освобождава от работа, когато трябва да ходя на медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За времето, в което съм на преглед, той ще ми плати възнаграждение в размера на среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец.

Нощен и извънреден труд

NB! С оглед на крехкото ми състояние, когато съм бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро, нощният труд ми е забранен. Нощен е трудът от 22:00 ч. до 06:00 ч.

Ако вече имам деца до 6-годишна възраст или се грижа за деца с увреждания независимо от възрастта им, също ми е забранен нощният труд. Тук обаче има една особеност – работодателят не може да ме накара, освен ако сама не съм се съгласила изрично в писмена форма за това.

NB!Това важи и за извънредния труд – труд, който полагам извън установеното в трудовия ми договор работно време, през почивните дни или по време на официалните празници.

Командировки

Ако съм бременна или имам дете/деца до 3 години, или съм в напреднал етап на лечение ин-витро, работодателят ми не може да ме задължи да отида в командировка, без да съм се съгласила писмено за това.

Условия на труд и трудоустрояване

Ако при работодателя работим 20 и повече жени, то той е длъжен да обзаведе стаи за лична ни хигиена и стаи за почивка на бременните.

Ако работата, която върша, е неподходяща за състоянието ми, по предписание на здравните органи (личен лекар, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) работодателят е задължен временно да ме трудоустрои. Например да намали работното ми време, да не ме кара да вдигам тежки предмети, да ме премести да работя на някое място със свеж въздух и светлина.

Това предписание за трудоустрояване е задължително и за мен самата, тоест не мога да се противопоставя и да кажа, че на мен тази работа не ми се струва опасна и да продължа да си я върша.

Ако приспособяването на условията на труд е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради самия характер на работата ми, работодателят ще трябва да ме премести на друга подходяща за мен работа.

До изпълнението на предписанието за преместване аз съм освободена от задължението да изпълнявам неподходящата работа а, работодателят ще трябва да ми изплаща обезщетение. Такова обезщетение ще получа и когато трудовото ми възнаграждение е по – ниско, от това, което съм получавала преди трудоустрояването.

Какво ще стане, ако опитат да ме уволнят?

NB! Без предварително разрешение от Инспекцията по труда, работодателят няма право да ме уволнява, ако съм бременна или майка на дете до 3 години.

С предизвестие могат да ме уволнят с предварително разрешение на Инспекцията по труда само:

*при закриване на предприятието;
*ако откажа да последвам предприятието или неговото поделение, в което работя, когато то се премества *в друго населено място или местност;
*когато заеманата от мен длъжност трябва да бъде освободена, за да бъде възстановен незаконно *уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
*при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – например, когато се намирам в такова състояние, че нито могат да ме преместят на друга подходяща работа, нито да смекчат условията на тази, която вече имам.

Без предизвестие могат да ме уволнят, когато:

*бъда задържана за изпълнение на присъда;
*бъда дисциплинарно уволнена, чрез предварително разрешение на Инспекцията по трудa.

*NB!Ако ползвам отпуск за бременност и раждане, могат да ме уволнят, само, ако предприятието, в което работя, се закрие.

Какво трябва да направя, за да се ползвам от тези свои права ?

Разбира се, за да се ползвам от тези привилегии, работодателят ми трябва да знае все пак, че съм бременна. За целта трябва да удостоверя своето състояние с надлежен документ (медицинско удостоверение), издаден от компетентните здравни органи (лекар).

В случай че бременността ми прекъсне – при аборт или ако загубя детето преждевременно, съм длъжна в 7-дневен срок да уведомя работодателя си за това.

Работодателят и длъжностните лица (началници, секретарки) в предприятието са длъжни да не казват на никого, че съм бременна.

Този материал е любезно предоставен от pravatami.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

41,887 преглеждания

Comments are closed.