Промени в наредбата за прием в елитните училища слагат край на класирането без изпит

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca-tehnologii_k

Промени в наредбата за прием на петокласници в елитните училища слагат край на влизането “по втория начин”.

Освен СМГ, наредбата се отнася до всички училища с държавен план-прием след четвърти клас.

Промените са инициирани от министъра на образованието Красимир Вълчев и са публикувани за обществено обсъждане на 31 януари 2019 г., а на 16 април бяха обнародвани, с което влизат в сила.

Изменят се не само правилата за прием в математическите училища след изпити след IV клас, а и преместването в I клас, паралелния прием след VII клас в езиковите, математическите и природо-математическите гимназии, както и преместването на ученици след X клас, последният от първата гимназиална степен.

Основният метод за надпланов прием досега беше “преместване” с разрешение на началника на Регионалното управление на образованието в областта, в която се намира приемащото училище. Така, на база писма от родители без уважителни причини, в елитни училища като СМГ са записвани и некласирани деца. През миналата година в СМГ те са били 21.

Сега на този начин за записване пред родителите и началниците на РУО се слага край.

Новите изисквания за преместване над държавния план-прием на ученици от V до XII клас са:

1. Постоянният/настоящият адрес на ученика да е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести.

2. Условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това (напр. ако той е определен на 150 ученици в V клас, да не може да се приемат 151 – бел. ред.).

3. При преместване на учениците в най-“критичните” класове за приема в елитните гимназии – от пети до седми (след четвърти клас се влиза в математическите; след седми – в езиковите, математическите и природо-математическите) трябва да е изпълнено още едно условие – ученикът да е бил приет съответно в математическа/природо-математическа/езикова гимназия в града, от който идва, и оценките, с които е приет биха били достатъчни за класиране в новото училище в годината на кандидатстване. Условието важи както за приема след VI клас, така и за този след VII и X клас.

Те няма да имат право да променят профила си при преместване, тоест ако са приети в математическа паралелка с английски език, например в Бургас, трябва да бъдат записани в същата в града, в който се местят да живеят.

Дали един ученик да бъде преместен в ново училище повече няма да зависи от РУО. Ще има седемчленна комисия към министъра на образованието, която да разглежда всяко искане за преместване над държавния план-прием (какъвто е в математическите, природо-математическите и езиковите училища след четвърти и седми клас). Тя ще включва трима експерти от МОН, представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейности в сферата на училищното образование. Ще решава не самоволно, а на база изпълнение на описаните по-горе критерии. Положителното им становище няма да означава автоматично, че ученикът е прехвърлен. Последната дума по въпроса ще има министърът на образованието. При отрицателно тя няма да му бъде дадена.

Промени има и за първокласниците.

Промените пресичат и безконтролното увеличаване на класовете с първокласници отново по метода на “прехвърлянето”. От тази есен, за да бъде прието дете над утвърдените бройки по план-прием, е необходимо:

– да има промяна на постоянния/настоящия адрес, новият да е в прилежащия район на училището, а преместването да е станало след крайния срок за подаване на заявления за прием в училището;

– физическата среда на училището да го позволява;

– да са били приети всички деца от първа, втора и трета група (първа: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; втора: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; трета: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението).

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,587 преглеждания

Comments are closed.