Правата ми: Съпружеска имуществена общност (СИО)

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

suprujeska-sobstvenost

Ще сключвам брак и вече започна трескава подготовка, защото щастливото събитие е съвсем скоро. Затова не ми остава време да се замисля какво се случва след сватбата, а още повече за това – ако се стигне до развод. Да, в началото на брака никой не мисли за неговия край, но и никой не е застрахован. Аз, както повечето бъдещи семейства, не желая да започвам семейния си живот с брачни договори и уговорки. Но защо да не съм подготвен за това какво следва и да се запозная със своите права и задължения? Или какво трябва да знам за имуществото си след брака?

Какво е режим на имуществена общност и какво общо има това с моя (бъдещ) брак?

Когато сключим брак, режимът на имуществена общност ще урежда имуществените отношения между мен и съпруга/та ми – както по време на брака ми, така и при евентуално негово прекратяване. Трябва да съм наясно кое ще остане само мое и кое ще бъде обща собственост между мен и моя/та съпруг/а.

Добре е да знам, че има три режима на имуществени отношения между съпрузи:

  1. Законов режим на общност.
  2. Законов режим на разделност.
  3. Договорен режим.

Съпружеска имуществена общност (СИО)

Законовият режим на общност (режим на съпружеска имуществена собственост (СИО)) се прилага, когато встъпвам в брак, и с моя/та съпруг/а не сме избрали режим на имуществените си отношения. Също така и ако сме непълнолетни (под 18 г.) или ограничено запретени.

Имуществените отношение в режим на СИО са с най-често срещаната хипотеза. Твърде вероятно е аз също да уреждам отношенията си именно в този режим, ако с бъдещия ми съпруг не искаме да определим друг режим на имуществени отношения при сключването на брака. При режим на СИО вещите и правата върху тях, които със съпруга ми сме придобили по време на брака в резултат на т.нар. “съвместен принос” като съпрузи, принадлежат и на двама ни. Или иначе казано – всичко, което придобием по време на брака си, става общо – апартаментът, колата и т.н. За да бъде апартаментът ни в режим на СИО, е нужно да е налице съвместен принос. Приносът може да бъде не само влагане на средства, а и грижи за децата, работа в домакинството и др. Например моят съпруг ходи на работа и изкарва пари, но аз гледам двете ни деца, грижа се за тях през деня, грижа се за възпитанието им и въобще допринасям за нашето семейство по нематериaлен начин. Така съвместен  принос може да са както пари, така и грижите за децата и домакинството. Важното е, че и двамата допринасяме с нещо за придобиването на вещта. И затова тя ще бъде обща.

А как стоят нещата при другите два режима на имуществени отношения?

  • Законов режим на разделност: Ако със съпругът ми решим да изберем този режим на имуществени отношения, всичко, което придобия по време на брака, си е лично мое. Каквото и да си купя, дори когато е по време на брак, си остава мое и след развод.
  • Брачен договор: Мога да уредя имуществените си отношения с моя съпруг и с брачен договор. За това обаче е нужно е да сме пълнолетни. С брачен договор можем да уредим само имуществени права (чии са вещите и имотите) и не можем да се договаряме кой ще чисти апартамента, кой ще пазарува, кой ще се грижи за децата и т.н. Всичко за брачния договор мога да науча тук.

Ако със съпруга ми сме в режим на СИО, значи ли това, че няма да имам нищо свое?

Разбира се, че не. Режимът на съпружеска имуществена общност се отнася само до вещи, които сме придобили по време на брака. Това значи, че
всичко, което съм придобил/а преди брака, е лично мое. Освен това, ако съм придобил/а имущество по време на брака по наследство (или с дарение), то отново е лично мое имущество. Например, ако съм си купила кола, преди да сключа брак, моят съпруг не може да има претенции върху нея. Той не може да има претенции и върху имот, който по време на брака съм получил/а по наследство от мой роднина.

Същото важи и за вещите, които ми служат за лично ползване или за упражняване на професия/занаят. Ако съм адвокат, моите закони, учебници, сборници са ми необходими, за да упражнявам професията си. Затова съпругът ми не може да ми ги вземе.

Мои лични вещи са и парите, ценни книги (акции, облигации) лотарийни билети и др. Заплатата и стипендията ми също са си мое лично имущество.

Лични са вещните права, придобити по време на брака ни изцяло с мое лично имущество. Ако спечеля кола от лотарията (тя е лично моя, защото съпругът/та ми няма принос в придобиването й), продам я и със спечелените пари си купя телевизор и хладилник, то тези вещи са си мои.

Какво мога да правя с имущество в режим на СИО? Ами с личното ми имущество?

Мога да използвам вещите, които са в режим на съпружеска имуществена общност. Например мога да използвам ателието, което купихме по време на брака ни, за да рисувам картини. Мога да карам общата ни кола. А също така мога да отдавам под наем гаража. Но не мога да продам тези имущества. Вещите, които са в режим на СИО, мога да продавам само ако моят/а съпруг/а е съгласен с това. Важно! Ако продам недвижима вещ (наш апартамент) без знанието на моят/а съпруг/а, той/тя може да оспори това в срок от 6 месеца. Този срок започва да тече след като е узнал/а за продажбата. Но не може да го направи, ако са изминали 3 години от тази продажба.

Що се отнася до моето лично имущество (колата ми преди брака), мога да правя всичко с нея – да я продам, подаря и т.н. без никакъв проблем, защото не попада в режима на съпружеска имуществена общност (СИО).

Важно! Ако къщата, в която живеем, е лично мое имущество, но ние нямаме друго общо жилище, нито пък моят съпруг има негово лично, за да я продам ще трябва и
съпругът ми да е съгласен. Това е така, защото, ако продам къщата, семейството ми  най-вероятно няма да има къде да живее.

Как се прекратява съпружеска имуществена общност (СИО)?

Има няколко възможности за прекратяване на съпружеска имуществена общност. Режимът на СИО може да се прекрати , ако в хода на брака изберем друг режим на имуществени отношения. Аз вече знам кои са те: договорен режим или режим на разделност.

Другата възможност да прекратим съпружеската имуществена собственост още докато сме женени е при условие, че съществуват важни причини за това. Ако моят/а съпруг/а предприеме определени действия, с които застрашава моите имуществени интереси, ще е налице основателна причина. В случай, че съпругът/та ми реши да извърши незаконни действия, с които общата ни собственост ще стане само негова/нейна, ще имам право да поискам прекратяване на съпружеска имуществена собственост. Това става само по съдебен ред. Затова трябва да предявя иск за прекратяване на СИО по време на брака. Ако попадна в подобна хипотеза, най-добре е да потърся съдействие от адвокат.

Освен по време на брака, съпружеската имуществена общност (СИО) ще се прекрати, разбира се, ако с моя съпруг се разведем.

Стигнахме до развод. Какво става с досегашното ни общо имущество?

След като се разведем, СИО ще се прекрати и на нейно място ще възникне т.нар. обикновена съсобственост.  В нея с моя/та съпруг/а имаме равни дялове. Това означава, че двамата получаваме еднаква част от имуществото. При това положение вече мога да правя всичко, което желая, с моя дял. Мога да го продавам, да го дарявам (както с колата ми преди брака).

В някои хипотези мога да получа по-голям дял от досегашната СИО. Кои са те?

  • Възможно е след развода съдът да ми предостави да упражнявам родителските права над децата, но да имам финансови затруднения. Въпреки това съдът е преценил, че притежавам по-добри качества за отглеждане и възпитание на децата. В този случай мога съдът може да определи да получа  по-голям дял. Освен това, вещите, които са предназначени за отглеждане на децата, остават в моя дял (ако са ми предоставени родителските права). Такива вещи са дрехите на децата, учебниците, играчките. Това са вещи, които са необходими за тяхното отглеждане и възпитание.

За да получа по-голям дял, трябва да предявя иск в съда. Срокът за това е 1 година след като е влязло в сила решението за упражняване на родителски права.

  • Мога да получа по голям дял от СИО и ако имам по-голям принос за придобиването на имуществото. По принцип се приема, че двамата съпрузи имаме равен принос за придобиването на имуществото. Но има случаи, в които е възможно да имам принос, който надхвърля значително приноса на съпруга ми. Възможно е аз да съм получавал/а доста по-голям доход от съпруга си, а пък той/тя да е харчил парите си лично за него, с което не е допринесъл за увеличаване на имуществото. В този случай ще е необходими да докажа това с документи или свидетели.

Срокът да предявя иск, за да получа по-голям дял от имуществото е 1 година след прекратяване на брака или на СИО.

Както разбрах, мога да получа по-голям дял от СИО в някои случаи. А имам ли възможност да получа част от личното имущество на моя/та съпруг/а? Да, при някои обстоятелства това е възможно. Кога? Имам право да получа част от стойността на вещите за упражняване на професия/занаят на моя/та съпруг/а, ако имам принос за тяхното придобиване и ако те са със значителна стойност. Вече знам, че мога да допринеса за придобиването на имуществото с труд, с полагане на грижи за дома, със средства и т.н. Така например, ако съпругът/та ми е зъболекар и неговата техника в кабинета, която е доста скъпа, е придобита и с мои пари, аз имам право след развода да получа част от стойността й. Важно! Да получа част от стойността на вещта означава да получа пари, които се равняват на частта, за която имам принос. Не мога да получа собственост върху личното имущество на съпруга/та ми.

Мога да упражня това право по съдебен ред като предявя иск. Срокът да го предявя е 1 година след прекратяване на брака или на СИО.

Завещаха на мен и моя/та съпруг/а имущество. То става ли съпружеска имуществена собственост?

Ако са завещали или дарили нещо и на мен и на съпруга/та ми, то тогава ние ставаме съсобственици. Например нашата съседка ни дарява лятната вила, за която не може да се грижи, тъй като с поддържането й се е занимавал починалия й съпруг. Тя я дарява на нас, тъй като на нея не й е нужна вече, а пък ние с моя съпруг й пренасяме дърва зимата). В този случай имотът няма да бъде в режим на съпружеска имуществена собственост, а в обикновена съсобственост.

В режим на “обикновена съсобственост”, бихме могли да поделим вилата (може да поискам делба, да продадем вилата и да си разделим парите, като така се прекратява съсобствеността). В режим на съпружеска имуществена общност делбата ни е забранена.

Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

19,854 преглеждания

Comments are closed.