Правата ми: Отношенията с бившия ми съпруг след развода

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

 

divorce

 


Статистиката сочи, че почти половината от браковете в България завършват с развод. С моят/а съпруг/а също попадаме сред тези двойки, които разтрогват брака си по различни причини – изневяра, физически или психически тормоз, алкохолизъм, пристрастеност към хазарта или просто поради несходство в характерите.

В редовете по-долу ще науча какви са последиците от развода за мен.

Лични отношения между бившите съпрузи

След развода нямам никакви лични (неимуществени) задължения към бившия/ата си съпруг/а. Отпадат задълженията за взаимно уважение и разбирателство, за съвместно съжителство и за осигуряване на благополучието на семейството чрез взаимно разбирателство и общи усилия.

Мога да възстановя фамилното си име отпреди брака, ако при сключването му съм приел или добавил фамилното име на брачния си партньор. Но ако желая или ако важни причини ми налагат това (например станал съм известен в обществото с това име), няма пречка да запазя фамилното си име от брака. В този случай съпругът, чието име съм приел или добавил към своето, не може да ми забрани използването му занапред.

Имуществени отношения между бившите съпрузи

Основната част от имуществените отношения след развода се уреждат в съответсвие с избрания от нас при сключването на брака имуществен режим. Но от развода следват и други имуществени последици, които трябва да имам предвид.

При прекратяване на брака поради смъртта на моя брачен партньор имам право на дял от имуществото му, а ако съм единствен наследник – на цялото негово имущество. По друг начин стои въпросът, когато бракът е прекратен чрез развод. След развода съм изключен от кръга на законните наследници на бившата ми половинка. Това не означава, че при никакви обстоятелства не мога да получа част от наследството на починалия съпруг, с когото сме се развели. Както по време на брака, така и след това той може да е направил завещание в моя полза. Ако обаче е направил завещателното разпореждане преди развода, трябва изрично да е посочил, че то ще има действие и след разтрогването на брака ни. В противен случай то автоматично отпада.

Законът дава възможност да бъдат отменени даренията, свързани с брака и направени в моя полза в качеството ми на съпруг. Това се отнася както за даренията, извършени по време на брака, така и за тези, направени преди него, но по повод на неговото сключване, например зестра. Няма значение, дали ме е надарил бившият ми съпруг или неговите/нейните близки. Важно е единствено да съм получил дарението във връзка с брака. Отмяна може да се иска въз основа на три групи основания:

Ако е налице непризнателност от моя страна в качеството ми на надарено лице, изразяваща се в:

– отказ да предоставя на дарителя издръжка, от която той се нуждае
– набеждаване на дарителя, че е извършил престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от 3 години
– ако с дарението се накърнява законната запазена част от наследството
– ако в брачния договор или в договора за дарение разводът е предвиден като основание за отмяна на даренията

Пред съда аз и/или моят/а бивш/а съпруг/а направихме искане той (съдът) да се произнесе относно вината за разстройството на брака. В решението за допускане на развода съдът констатира, че аз нямам вина за него. Заради това имам право на издръжка от бившия си брачен партньор, без значение дали той има или няма вина за развода. Липсата на вина у мен не е единствено условие, за да ми бъде плащана издръжка. Трябва освен това да съм неработоспособен, да не мога да се издържам от имуществото си и бившият ми съпруг да има възможност да ми даде издръжка.

При допускане на развода съдът се произнася относно ползването на семейното жилище. При наличие на възможност съдът разделя ползването между нас двамата. Ако такава възможност няма, защото отношенията помежду ни са нетърпими, съдът предоставя ползването на жилището на единия съпруг. При желание от моя страна аз да ползвам семейното жилище трябва да поискам това от съда и да докажа своята жилищна нужда – тоест че нямам друго жилище. При решаване на този въпрос съдът се ръководи най-вече от интересите на децата от брака. Затова при наличие на ненавършили пълнолетие деца той ще се произнесе относно ползването на семейното жилище по своя инициатива, без да е нужно да отправям искане до него. Отпадането на жилищната ми нужда води до прекратяване на правото ми да ползвам семейното жилище.

Относно ползването на семейното жилище трябва да съм наясно с два по-специфични случая. Съдът може да ми предостави ползването на семейното жилище:

1) Когато жилището е собственост на моя бивш съпруг и упражняването на родителските права е предоставено на мен.

В този случай ще мога да го ползвам, докато упражнявам родителските си права. По правило задължението ми да полагам грижи за отглеждането и възпитанието на децата се прекратява, когато те навършат пълнолетие. До този момент имам право да ползвам жилището. Възможно е обаче последващо предоставяне на упражняването на родителските права на бившия ми съпруг/а – собственик на жилището. Тази промяна на мерките за родителските права би довела до отпадане на правото ми да ползвам семейното жилище.

2) Когато жилището е собственост на близки на моя бивш брачен партньор и упражняването на родителските права е предоставено на мен.

В този случай законът фиксира точен краен срок, до който мога да ползвам жилището – 1 година. Това е така, защото по-продължителното ограничаване на правото на собственост на близките на бившата ми половинка би било неоправдано. Даден ми е достатъчен срок, за да си намеря друго жилище.

И в двата случая правото ми да ползвам семейното жилище се прекратява предсрочно, ако сключа нов брак.

Съдебното решение, с което ми е предоставено ползването на семейното жилище, създава между мен и неговия собственик наемно отношение. То може да бъде вписано в имотния регистър по мое искане. Вписването прави наемното отношение противопоставимо спрямо последващите приобретатели на жилището. За ползването му дължа наемна цена, която се определя в съдебното решение и чийто размер може да бъде изменян при промяна в обстоятелствата. Не дължа наем за ползваната от ненавършилите пълнолетие деца жилищна площ.

Източник: pravatami.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,997 преглеждания

Comments are closed.