Правата ми: Какви са условията за отпускане на целева помощ за първокласник?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

school backpack

Дъщеря ни тази година е първокласник. Докато детето ми дерзае и се суети около датата 15 септември, чуди се с коя рокля да бъде на първия учебен ден, избира раница, тетрадки, моливи, облекла, боички и всевъзможни пособия, ние с баща й мислим само едно – как ще ги купим. Съседите ни споделиха за възможността да кандидатстваме за целева помощ за първокласник.

Какво представлява помощ за първокласник?

Тази помощ се отпуска на семейства, които имат дете, записано в първи клас. Двете основни характеристики на помощта са, че тя е:

1) целева – целта е да покрие част от разходите в началото на учебната година, a сумата следва да бъде разходвана за това, за което е отпусната;

2) еднократна – отпуска се веднъж.

Размерът на помощта е 250 лева /двеста и петдесет лева/ достатъчно, за да закупя учебниците, канцеларските материали и въобще всичко, от което се нуждае първокласникът.

Какви са условията за кандидатстване?

Нашите терзания и детските вълнения, ще се увенчаят с успех, ако са налице едновременно следните условия:

Детето да е записано в първи клас на държавно /или общинско/ училище.
Записването да е за първи път. Ако дъщеря ни повтаря първи клас, семейството ни няма право да кандидатства за тази помощ.
През последните 12 месеца средномесечният доход на член от семейството да е по-нисък /или равен/ на минималната работна заплата.
Критерият за средномесечен доход не се взeма предвид при някои особени случаи*, а именно, ако детето е:

с трайно увреждане
с един жив родител;
настанено в приемно семейство или в семейство на роднини или близки.
Следователно при наличие на някое от трите обстоятелства и независимо от дохода помощта следва да се отпусне.

Какъв е редът за кандидатстване?

Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на молба декларация по образец. Към молбата декларация трябва да приложа:

удостоверение за брутните месечни доходи на семейството ни за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията (за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения);
удостоверение, че дъщеря ни е записана в първи клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището;
удостоверение за раждане на детето (за справка);
лична карта (за справка);
*При особени случаи следва да се представят и:

Ако детето е настанено в семейство на роднини и близки или приемно семейство, се представя копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на детето в семейство на роднини и близки или в приемно семейство;
Когато поради здравословни причини, установени с протокол на Лекарска консултативна комисия /ЛКК/, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година, се представя медицински протокол на ЛКК;
Ако детето е с трайни увреждания се представя експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия, за справка;
ако детето е с един жив родител – удостоверение за наследници и удостоверение за семейно положение.
Какъв е срокът за кандидатстване?

Срокът да подадем молба декларация е до 30-ти септември. Преди това трябва да я запишем в училището.

Дирекция “Социално подпомагане” извършва проверка, като прави посещение в училището, в срок един месец от започването на учебната година. Ако при нея се установи, че детето не е постъпило в училище, ще се наложи да възстановим сумата по помощта.

Важно! Трябва в срок до три месеца, считано от началото на учебната година, да си потърсим парите. След изтичане на този период Дирекция „Социално подпомагане“ има право да ни откаже да изплати помощта. Ние, разбира се, няма да чакаме толкова време.

Следва да имаме предвид, че при отпускане на еднократна целева помощ, сумата от 250 лева ще ни бъде изплатена, след като сме направили разходите. Ето защо, със съпруга ми ще се наложи все пак да предвидим разходите в семейния бюджет за началото на учебната година.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)
Образец от молба-декларация за отпускане на целева помощ

Tози материал е любезно предоставен от http://pravatami.bg/
Автор: Кристина Караколева 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Правата ми!

Етикети:

8,516 преглеждания

Comments are closed.