Правата ми: Брак с чужденец

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

brak-s-chujdenec

Имам връзка с чужденец. Наскоро получих предложение за брак. Какво трябва да знам за сключването на брака (за да си нямаме проблеми занапред и бракът ни да е валиден пред властите в моята и неговата страна)?

Кой закон урежда сключването на нашия брак?

В този случай приложим ще бъде не само българският Семеен кодекс, но и отечественото право на бъдещия ми съпруг/а. Под отечествено право се разбира правото на държавата, чийто гражданин е моята половинка.

Сключване на брака

Относно формата на брака, ще се приложи правото на държавата, където изберем да сключим брака си и пред чието длъжностно лице по гражданско състояние направим това.

 1. Ако искаме да се оженим в България, право да сключим брак пред длъжностно лице по гражданското състояние у нас имаме, ако аз или бъдещият ми съпруг/а имаме българско гражданство или имаме обичайно местопребиваване, т.е. и двамата живеем в Република България.
 2. Ако изберем да се венчаем в чужбина, брака си трябва да сключим пред дипломатически или консулски представител, но в случая местното право и моето отечествено право трябва да допускат това. За партньора ми ще е важно бракът ни да се признае в неговата държава.
 3. Ако пък с моята половинка искаме нещо по-екзотично и решим да сключим брака си сред вълните в открито море на борда на български кораб, то капитанът на кораба ще има ролята на длъжностно лице по гражданското състояние. Пред него ще си кажем заветното „ДА“ и той ще оформи необходимите документи. (Кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата и кметските наместници в населените места, в които се поддържат регистри на актове за гражданско състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация.).

Написаното по-горе се отнася до сключването на граждански брак. Ако с половинката ми сме християни, може да сключим и църковен брак, но той няма да се признава и третира като официален от закона.

Условия и пречки за сключване на брак

Относно брачната дееспособност или възрастта, която аз и бъдещият ми съпруг/а трябва да сме навършили, за да сключим брак, ще се прилага отечественият закон за всеки от нас. Аз мога да сключа брак при навършени 18г. или 16 г., при условията предвидени в закона за това.

За да сключим брак, аз и бъдещият ми съпруг/а трябва да отговаряме на определени условия. Те се определят за всеки от нас, според неговото отечествено право, т.е. за мен те ще се определят от българските закони, а за моят любим/а – от законите на държавата, чийто гражданин е.

Освен, че трябва да отговаряме на тези условия, аз и партньорът ми, трябва да удостоверим, че за сключването на брака ни не съществуват пречки. Ако сключим брака в България, моят съпруг/а трябва да удостовери пред длъжностното лице по гражданското състояние у нас, че:

 • отечественото му право признава нашия брак.
 • по неговото отечествено право няма пречки за сключването на брака.

Важно! Ако неговото/нейното отечествено право установява пречка за сключване на брак, която по българското право е несъвместима със свободата за сключване на брак, напр. съгласие на родителите след заплащане на определена сума, тази пречка не се зачита и ние може да се оженим законно в България.

От своя страна аз, като български гражданин, за да сключа валидно брак:

 1. Не трябва да съм свързан/а с друг брак.
 2. Не трябва да съм поставен/а или да има причини да бъда поставен/а под пълно запрещение.
 3. Да страдам от болест, създаваща опасност за брачния ми партньор или за нашето поколение и партньорът ми не знае това.

Документи за сключване на брак с чужденец

Няма пречки аз и любимият човек да сключим граждански брак нито по неговото, нито по моето отечествено право. Носещи се на крилете на любовта се упътваме към длъжностното лице по гражданско състояние. Какви документи следва да представим?

 • документ за самоличност;
 • документ от държавата, чийто гражданин е партньорът ми, който удостоверява, че няма законови пречки той/тя да встъпи в брак, и че този брак ще бъде признат и там;
 • бракоразводно решение или смъртен акт, ако някой от нас е бил обвързан в предишен брак;
 • медицинско свидетелство, че липсват заболявания, които представляват пречка за встъпване в брак, издадено в България и заверено от здравно заведение, валидно 30 дни от датата на издаване.

Автори:
Ани Колева
Лиляна Попова
Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

23,483 преглеждания

Comments are closed.