Покана за филм и… още нещо

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

captures_mum

По случай деня на Народ­ните Буди­тели, 1-ви ноем­ври, Сдружение „Родилница“ Ви кани на безплатна пред­п­ре­ми­ер­на про­жек­ция на българския доку­мен­та­лен филм „Родилни разкази“ и на дис­ку­сия на тема „Раждането на нашето дете – въл­шебно съби­тие.  Как може да стане това в Бъл­га­рия?.

Събитието ще се състои в хотел Хемус, гр. София, мецанин, (кръс­то­ви­щето на бул. Черни връх и бул. Арсеналски) на 23-ти октомври 2016 г., неделя, от 18:30 ч.

Филмът пов­дига сери­озни въп­роси за това как жените и общес­т­вото днес въз­п­ри­е­мат раж­да­нето, като се фоку­сира върху много от проб­ле­мите, пред които са изп­ра­вени бъде­щите майки в България.

Раждането в Бъл­га­рия по дефи­ни­ция е меди­цин­ско съби­тие, а жената бива въз­п­ри­е­мана като паци­ент. Това отнема цен­т­рал­ната роля на жената в най-важното съби­тие в живота й. Избо­рът на бъде­щите майки е сведен до бол­нично раж­дане с потен­ци­ално високо ниво на интер­вен­ции, утежняващи родил­ния процес и пси­хи­чес­кото и емо­ци­о­нално със­то­я­ние на май­ката и бебето, и неа­сис­ти­рано домашно раж­дане, с риск да не бъде ока­зана или дори отка­зана меди­цин­ска под­к­репа при нужда от страна на май­ката или новороденото.

Елате на 23-ти октом­ври, за да научите: 

·        Как да се под­гот­вите най-добре за своето активно раждане.

·        Как може да учас­т­вате в про­мя­ната на усло­ви­ята за раж­дане в България.

·        Че и в нашата родина раж­да­нето може да е кра­сиво преживяване.

Ако Ви пред­с­тои да бъдете баща, елате, за да се запоз­на­ете с пре­жи­вя­ва­нето на други тат­ковци за раж­да­нето на тех­ните деца!

Ако Ви пред­с­тои да бъдете майка, елате, за да се запоз­на­ете с други майки и тех­ните лични истории!

Ако Ви пред­с­тои да ста­нете баба или дядо, елате, за да нау­чите как бихте могли да ока­жете истин­ска под­к­репа на новите родители!

 

„РОДИЛНИ РАЗКАЗИ” съдържа автен­тични кадри от раж­да­ния и спо­деля уни­кални моменти от най-специалните мигове от живота на една двойка – бре­мен­ността, раж­да­нето и неве­ро­ят­ните първи минути след раж­да­нето, като също така задава и отп­равна точка за това какви стъпки са необ­хо­дими, за да се подоб­рят усло­ви­ята за раж­дане, както в бол­ни­ците, така и у дома.

„Родилница”е сдру­же­ние на жени и майки, родено от ини­ци­а­ти­вата на нефор­мална граж­дан­ска група през 2009 г. Основ­ните цели на орга­ни­за­ци­ята са да съдейс­тва за подоб­ря­ване на със­то­я­ни­ето на май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване в Бъл­га­рия, за ува­же­ние към май­ката при взе­мане на реше­ния, отна­сящи се до нея и ней­ното бебе, за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права на жените и тех­ните семейс­тва през бре­мен­ността, по време на раж­дане и в пос­ле­ро­до­вия период. Сдружението раз­п­рос­т­ра­нява инфор­ма­ция, вклю­чи­телно инте­ресни пре­водни мате­ри­али, чрез интер­нет стра­ни­цата www.rodilnitza.com и соци­ал­ните мрежи, орга­ни­зира кам­па­нии и ини­ци­а­тиви и оказва съдейс­т­вие в слу­ча­ите на нару­шени права.

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция сле­дете Фейсбук съби­ти­ето за цялото пред­с­та­вяне на Родилница на София Вег Фест, 22–23.10.2016 г. в хотел Хемус.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,994 преглеждания

Comments are closed.