Отпускане на еднократната помощ за раждане на дете по електронен път

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

pomoshti-k

Всяка българска майка има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Размерът на помощта се определя ежегодно и се диференцира според поредността на децата, родени от майката като за първо, второ и трето дете.При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.  При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.

Помощта се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно, не по-малък от предходната година.

Право на помощ се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта. В случай че майката не е навършила 18 години, дирекция „Социално подпомагане“ предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

Какво е необходимо да приготвите предварително?

Необходими документи:

  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;
  • Лична карта (за справка).

Как да заявите услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон „Приключи“.
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от закона за семейните помощи за деца

Можете да заявите услугата по електронен път ТУК.

!!! Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.

По информация от egov.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

17 292 преглеждания

Comments are closed.