Основата на всеки успех е ефективното ранно развитие. Как и кой може да постави тази основа?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Екипът на „Първите седем“ ви среща със създателите на най-новия образователен продукт за деца от 5 до 9г. „Когнитивна Азбука“. На нашите въпроси отговарят професор д-р Румен Генков и специалистите от Образователен център „Да Винчи“.

obuchenie5

1. Как дойде идеята?

Всичко започна с желанието на едни родители да създадат оптималната среда за развитие на потенциала на децата си. Идеята за тази програма е резултат на дълго и внимателно търсене на истински ефективна система за развитие на детския потенциал във възрастта 5-9 години. Не беше лесно, защото система, която да постига това по ефективен и структуриран начин, създадена от експерти няма. Няма не само в България, но и извън страната. Така, с много усилия и настоятелност създадахме екип, който разработи „Когнитивна Азбука“!

2. Какво представлява обучението?

• Обучението базирано на „Когнитивна Азбука“ представлява постепенно овладяване и надграждане на основните когнитивни способности.

• Основната цел на курсa е насочена към формиране и усъвършенстване на висшите психични функции или на онези универсални човешки способности, които от своя страна опосредстват цялостното изграждане на личността и спомагат за хармоничното й вписване в конкретното време и социо-културната среда.

• Когнитивните процеси, които се развиват в процеса на обучението са: развитие на усещанията, възприятията, представата, паметта, вниманието, мисленето, речта, въображението. Тоест познавателност.

  • Децата в предучилищна възраст придобиват нови знания основно чрез игрова форма. Начинът на изразяване на детето в играта демонстрира степента на интелектуалното и речевото му развитие. Игровите ситуации са момент за овладяване на различни умения – било социално-емоционални, двигателни или пък когнитивни.

• Мисленето на детето от ранна предучилищна възраст е в процес на интензивно развитие. За това развитието на играта има водещо значение. В игровата дейност се формират всички психически процеси. Важна разновидност на игровата дейност на детето е дидактичната игра. Тя е с определени правила и предварително установено съдържание, което се поднася в готов вид на децата. С нея се постигат едни или други възпитателни и образователни задачи.

• Дидактичната игра притежава всички положителни белези на играта. Освен това тя има обучаващ характер. Занимателният елемент на дидактичната игра не само, че не намалява нейната обучаваща насоченост, а се явява един от основните фактори, чрез които леко и резултатно се разкрива възпитателното и образователното съдържание.

• В играта по време на обучението с „Когнитивна азбука“ сензо-дидактически материали са заменени с графични невербални задачи за обучение, развитие и диагностика на деца от 5 до 9 години. Замяна има и на манипулативните предметни действия с графомоторика. Обучението се води от психолог с опит в ранното детско развитие, който наблюдава и контролира процеса на овладяване на отделните способности, който процес е индивидуален за всяко дете и съобразен с възрастовото, и индивидуално му развитие.

„Когнитивна азбука“ е:

• Изцяло съобразена със спецификата на детското развитие във възрастта 5-9 години.

• Развива всички аспекти на познавателните способности на детето.

• Заимствани са принципите на метода „Монтесори“ – Детето и неговите нужди са водещи.

• Подхода е индивидуален

• Игрова и забавна среда, стимулираща интелектуалното и емоционалното развитие.

3. Как протича един час?

• Времетраенето на едно занятие има е 1,5 учебен час или 1 астрономичен такъв.

• Поради естеството на работа групата е до 10 деца.

• Занятията започват с предразполагащи и не толкова трудни и в същото време любими на всички деца задачи с лабиринти. Те освен приятно занимание, учат децата на умението как по-бързо, по-прецизно и умело да решат лабиринта. Финната моторика е акцента в тези упражнения.

• По време на заниманията се редуват по-лесни с по-трудни задачи.

• Задължително присъстват задачи от звуков анализ и такива с математическо мислене, като степента на трудност се надгражда.

• Важно място заемат задачите свързани с логическото мислене, както и нагледно образното такова.

• Задачите трениращи паметта са също важна част от обучението. Те работят както за зрителната, така и за слуховата памет.

• Детето ще има възможността да работи с коректурни проби за устойчивост на вниманието.

• Именно поради индивидуалността на всяко дете, а и поради различията във възрастово развитие, е възможно да се наблюдава и предпочитания от страна на детето в естеството на задачите. Това е другата важна роля на психолога да усеща и разбира етапи през които преминава детето, нуждите му, затрудненията които среща, както и съпротивите, които са неотменна част в процеса на обучение.

• Въведен е и критерий време, който позволява да се регулира и оптимизира темпа на работа за едно по-успешно справяне със задачите.

• От всеки вид задача има поне по три, а от някои и по повече, като степента на трудност расте с надграждането и усвояването на знанията и уменията.

За ефективност от обучението се спазват три условия:

• Използват се специално изготвени, подходящи за възрастта графични-невербални задачи.

• Индивидуалния подход и работа със специалист.

• Възможност и желание на детето за самоусъвършенстване чрез тренинг и достатъчно повторения.

4. Каква е крайната цел?

Чрез усвояване на базисни познавателни умения характерни за възрастта и развитие на основните когнитивни способности се цели:

• Рязко увеличаване на творческата активност.

• Усъвършенстване на комплексите от когнитивни способности.

• Спонтанно възникване на уменията за четене и ограмотяване като цяло.

• Чувствително подобряване на учебните резултати, като ефект от развитието на висшите психични функции и развитието от взаимодействието на детето със специално конструираните задачи.

• Постигане на изпреварващо развитие на когнитивните процеси.

• Задачата и нейното разрешение да се явяват, като подтик за появата на мислене у детето.

• Развиване на сензорните процеси – усещания, възприятия и представи. Чрез различните невербални задачи децата да овладеят еталони за форма, величина, цвят, пространствено разположение, звук.

• Резултатите по отношение развитие на вниманието на децата. Да намалеят неговите колебания, да се увеличава съсредоточеността.

• Полагане на позитивни базисни умения за работа в учебна среда.

• Да се развива въображението.

• Да се развие говорът. Детето да обогати речниковия си състав с редица нови думи, които определят качествата на предметите и явленията.

• Да се изгради положителна нагласа към процеса на учене.

• Изграждане на уверени деца със самочувствие, сигурни в собствените си познавателни възможности.

• Да се изгради позитивна представа за успешна групова работа.

• Приемането на „грешката“, като част от процеса на учене.

• Детето ще се научи да възприема себе си със собствените си силни и недотам силни страни, както да приема различията на другите.

• Емоционално и поведенческо развитие.

• Много нови знания и умения.

• Щастливи мигове след постигнат личен успех.

Тази програма залага една солидна основа за бъдещите успехи на детето.

5. Каква е основата на обучението?

Това е една от много малкото, развиващи уменията на децата, програми в България, която е стъпила на солидна експертна и научно-обосновата основа. Заедно с това, тя ползва дългогодишния опит от работата с деца с една друга, базова за програмата „Когнитивна Азбука“ материя, каквато е „Азбука на мисленето“.

6. За колко годишни деца?

Програмата е създадена, за да развива оптимално, структурирано и дори изпреварващо, ключови когнитивни умения у децата. Подходящата за това възраст е между 5 и 9 години и това определя възрастовата граница, в рамките на която формираме групите. Резултатите са толкова по-впечатляващи, коткото по-рано детето се включи в развиващата програма „Когнитивна Азбука“.

7. Има ли значение дали детето ще е на 5 или на 9 години за крайния резултат?

За крайния резултата от участието в програмата възрастта не е най-същественият елемент. Разбира се, идеалният вариант е детето да стартира участието си в програмата на 5 години. Така детето ще има повече време, за да развие оптимално своите когнитивни умения и изпреварващата роля на тази програма ще се реализира в пълния си мащаб, но във всеки един момент във възрастовия диапазон 5-9г. включването на детето във формата „Когнитивна Азбука“ ще надгради, развие и усъвършенства неговите когнитивни умения, по начин, по който никоя друга програма не може да го направи.

8. Какви са предпоставките за успешна реализация на децата, взели участие в това обучение?

Предпоставка за успеха на обучението са следните три условия: подходящи дидактически материали, индивидуален подход и избор, и възможност за самоусъвършенстване чрез тренинг, са залегнали като водещи принципи на предлагания курс „Когнитивна Азбука“.

Всъщност този курс може да се разглежда като съвременна реплика на метода Монтесори, в който сензодидактическите материали са заменени с графични, невербални задачи, а манипулативните предметни действия, с графомоторни. Т.е. разликата е повече в средствата, отколкото в методите, принципите и подходите. Или, резултатите и при двете методики са сходни. Те водят до рязко увеличаване на творческата активност и усъвършенстване нa комплекса от когнитивни способности. Постига се спонтанното възникване на умението за четене и ограмотяване като цяло. Чувствително се подобряват учебните резултати като ефект от развитието на висшите психически функции и от взаимодействието на детето със специално конструираните задачи.

И един ключов елемент за успеха на детето в програмата: Ангажираността на родителите!

Опитът ни в работата с деца показва, че ако родителите се ангажират с този процес и следват педантично ангажиментите, които са поели, резултатът е повече от гарантиран.

9. Кой, как и къде ще го води?

Заниманията във формата „Когнитивна Азбука“ се водят от експерти с дългогодишен опит в развитието на детския потенциал. Специалистите, които водят занятията, се ръководят от експерти с експертиза в областта на детското когнитивно развитие, като повечето от тях са с образование в областта на психологията и детското развитие. Методолозите в екипа, освен експертиза в областта на детската психология, са и със солиден, повече от 15 годишен, опит в работата с деца.

10. Има ли обратна връзка за родителите?

Важен елемент от работата с децата е обратната връзка с родителите, която е постоянна. Родителите получават информация, свързана с работата на детето и как протича процеса на развитие на когнитивните способности веднага след всяко занятие.

11. Защо „Когнитивна Азбука“ е правилният избор?

Когнитивна Азбука е уникална, модерна и иновативна програма. Тя предлага възможност за ефективно и изпреварващо детско развитие в най-важната област – когнитивното развитие на детето. Успешното ранно когнитивно развитие е предпоставка за бъдещо успешно развитие и реализация на детето във всяка една избрана от него област. cognitiveabc.com

12.   Кой е Румен Генков?

Румен Генков е експерт с много опит в разработването на системи за развитие на детските умения. Заедно със солидния си експертен опит, умението и усета, които е добил в развитието на детския потенциал, го превръщат в безценен помощник в една критично важна за развитието на децата сфера. Румен Генков непрекъснато и много успешно усъвършенства както собствените си умения, така и програмите и платформите посветени на детското развитие, които създава.

Прочетете повече тук.

13.   Кои са Образователен център “Да Винчи”? 

Ние сме Образователен център „Да Винчи“. Екип от високо мотивирани специалисти със солидна експертиза и опит.

Посветили сме се на децата и тяхното развитие и израстване. Когнитивна Азбука е един от иновативните ни проектите с много висока стойност.

Мисия:

Да помогнем на децата да развият своя потенциал от ранна детска възраст по начин, по който  да могат да се справят успешно с предизвикателствата, които ги очакват в живота.

Курсът “Когнитивна Азбука” е насочен към всички деца във важната за тяхното развитие и израстване възраст между 5 и 9 години. “Когнитивна Азбука” е специално разработена, за да предложи възможност за ускорено и дори изпреварващо развитие на букета от когнитивни способности у детето. 

Ценности:

За нас Децата и тяхното успешно и щастливо израстване са изключителна ценност, която ни води при всяко наше действие и решение.

Ние споделяме тезата, че целият потенциал за развитие на индивида се залага в ранна детска възраст, затова процесите на личностно изграждане и развитие в този период от развитието на личността са особено важни и критични.

За повече информация: info@cognitiveabc.com ; info@davincikids.eu ; 0887 940 004

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,457 преглеждания

Comments are closed.