• No categories

Официални правила на състезанието „Бъди приятел“ – България 2018

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1. НЕ Е НУЖНО ДА ПРАВИТЕ ПОКУПКА, ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ.

ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ЕООД с адрес и седалище на управление гр. София, бул. България 111, сграда А, ет. 5, офис 15 организира безплатно за участие състезание, наименовано «Бъди приятел» («Инициативата») от  00:00:01 ч. на 20 септември 2018 г. до 23:59:59 ч. на 19 октомври 2018 г. («Период за записване»)

2. КАК МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ? Състезанието е отворено за всички учители и възпитатели – граждани на Република България, които имат интернет връзка по време на Периода за записване и които обучават клас от максимум 35 деца на възраст 5 – 15 г. («Участник»).  Служителите на Организатора, филиалите, дъщерните или свързани компании, неговите и техните представители и членовете на техните семействата, както и всяко друго лице, което е свързано професионално със Състезанието («Свързани страни»), не се допускат до участие.

Всеки участник се записва за участие в състезанието от името на класа (състоящ се от максимум 35 деца). Чрез кандидатурата си (дефиниция – по-долу в документа) всеки участник автоматично се съгласява и приема настоящите Официални правила. Участниците трябва да изпълнят следните условия:

А) Под ръководството на участника, класът трябва да създаде работна група, наречена «Тениска «Бъди приятел»». Работата се състои в разработване и изготвяне на дизайн на изображение за тениска («Тениска «Бъди приятел»»). Резултатът от работата на работната група трябва да представлява (цифрова) снимка, колаж или рисунка (допустими са единствено следните формати: .jpeg или .png., с максимален размер 5 MB), и да изобразява символ на приятелството така, както го «вижда» участникът и неговият клас («Кандидатура»).

Б) Кандидатурата трябва да бъде изпратена на buddy.network@purvite7.bg в рамките на периода за записване, както и изброените данни в т.6 – “Материали за записване на участник”, трябва да са вписани в текста на самия имейл (онлайн на български език). Освен това, условие за успешно записване е всички необходими материали за записване на участника (съгласно дефиницията по-долу) да бъдат изпратени без никакви обозначения.

3. КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ: Записванията за участие са безплатни и се извършват онлайн, като трябва да отговарят на инструкциите за състезанието, които са публикувани на сайта www.purvite7.bg.

Условие за участие в състезателната част е да бъде качена кандидатурата, материалите за записване на участника (съгласно определението по-долу) да бъдат завършени. Всички записвания за участие трябва да са направени в периода за записване.

Чрез записване за участие в Състезанието всеки от участниците потвърждава, че дадената от него информация е пълна, точна и не е подвеждаща. Организаторът си запазва правото по своя преценка да дисквалифицира който и да е участник по всяко време в случай на констатация, че участникът не отговаря на условията съгласно настоящите Официални правила или че е действал по нечестен или нерегламентиран начин. Свързаните страни не носят отговорност за грешно адресирани, непълни, изгубени, закъснели, неотговарящи на изискванията и недоставяеми записвания на състезатели; технически, хардуерни или софтуерни повреди от всякакъв вид; загубени мрежови връзки или такива, които не са на разположение; неуспешни, непълни, неточни или забавени компютърни трансмисии; или други грешки и проблеми, които биха могли да ограничат или да повлияят на възможността даден състезател да вземе участие в Състезанието. Свързаните страни не носят отговорност за други грешки и трудности от всякакъв вид, независимо дали те са човешки, механични, електронни, компютърни, мрежови, типографски, печатни или други, отнасящи се до или във връзка със Състезанието, включително, но не ограничени до грешки или трудности, които биха могли да се появят във връзка с администрирането на Състезанието, обработката на записванията за участие, обявяването на наградата или във всякакви материали, свързани със Състезанието. Свързаните страни не гарантират, че Сайтът и/или Състезанието няма да съдържат IT грешки или че открити грешки ще бъдат отстранени; както и че Сайтът и/или сайтовете, към които Сайтът има връзки, няма да съдържат вируси или други компоненти, които биха могли да нанесат вреди върху компютъра и/или запазената върху него информация на участниците. В случай на саботаж, непреодолима сила, тероризъм или заплаха за тероризъм, компютърен вирус или други събития или причини извън контрола на Организатора, които опорочават честността, администрирането, сигурността или правилното провеждане на Състезанието, Организаторът си запазва правото по своя преценка да промени, прекрати или отложи Състезанието (или част от него). В случай на такова прекратяване Организаторът си запазва правото да оценява всички годни, несъмнителни записвания за участие, получени преди събитието, наложило това прекратяване. Грешни или неверни записвания за участие и/или действия правят състезателя неизбираем.

4. ПОБЕДИТЕЛИ

Ще има един (1) носител на първа награда («Носител на първа награда») и двама (2) наградени подгласници (вкупно: «Наградени подгласници», а всеки поотделно – «Награден подгласник»).

Носителите на награда ще бъдат избрани на 23 октомври 2018 г. от специално жури на Cartoon Network сред всички валидни и коректни записвания за участие на база креативността и оригиналността на предложения в кандидатурата дизайн на Тениската «Бъди приятел».

Решенията на организатора ще бъдат окончателни и обвързващи страните по всички въпроси.

Всички участници, избрани в рамките на състезанието за носители на награда, подлежат на проверка за правото си на участие и спазването на настоящите Официални правила. Никой от участниците няма да бъде считан за носител на награда до момента, в който бъде удостоверено, че е имал право на участие и че е спазил всичко, вписано в настоящите Официални правила.

5. НАГРАДИ: Носителите на награди ще получат:

Носителят на първа награда ще получи:

1)         Посещение от влогърите Стан и Стефи «Запознанство със Стан и Стефи», което ще се състои в училището на носителя на първа награда след уговаряне на удобни дати в рамките на 1 месец след датата на потвърждението (дефинирано по-долу)

2)         Видео проектор за класната стая

3)         36 изработени тениски по предложения от тях дизайн (по 1 тениска на участник)

4)         36 фен подаръчни комплекта от CN (по 1 комплект на участник, максимална стойност до 20 лева на комплект)

Всеки награден подгласник ще получи:

1)         36 фен подаръчни комплекта от CN (по 1 комплект на участник, максимална стойност до 20 лева на комплект)

Наградите се дават без гаранция от страна на Организатора. Всички подробности относно наградата, неупоменати по време на промоцията за Състезанието, са по усмотрение на Организатора. Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да заменя наградата (или част от нея) с равностойна на нея или такава на по-голяма стойност. Наградите следва да бъдат получавани «такива, каквито са» или да се отказват за получаване. Наградите не могат да бъдат прехвърляни или заменяни с друг артикул или равностойността им в пари.

Уведомление за определени победители ще бъде изпратено на избраните участници по имейл.

Уведомление за определени победители ще бъде изпратено на избраните участници в рамките на пет (5) дни след определянето им на имейл адреса, който всеки от участниците е предоставил по време на подаване на заявлението за участие. Участниците трябва да се уверят, че имейл адресът, който предоставят по време на подаване на материалите за участие в състезанието, е коректен и функциониращ.

Всеки носител на награда трябва да потвърди съгласието си да получи наградата в срок до пет (5) дни от датата на гореописаното уведомление («Потвърждение»), предоставяйки своите имена и пощенски адрес за получаване на (материалната част от) наградата. В случай, че в този срок не бъде получено съгласие за получаване на наградата и информация за пощенски адрес, това ще се тълкува като отказ на определения за награден победител от наградата, а Организаторът ще има право да избере на негово място друг носител на награда. Огранизаторът може да отмени получаването на наградата по свое усмотрение и без предварително уведомление, ако не е получил потвърждение от победителя за желанието му да я получи или ако доставката на посоченият от последния адрес е неуспешна, както и в случай че не е успял да се снабди с необходимата информация за успешна доставка на наградата при положени от негова страна съответни усилия. В този случай Организаторът ще бъде длъжен да анулира наградата без заинтересованото лице да има право на уведомление, или каквато и да е компенсация.

6. МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧАСТНИК: Като част от това състезание, Организаторът ще изиска от участниците да предоставят на Организатора всички данни в предоставения за целта формуляр за записване в състезанието:

А) Лично и фамилно име на участника

Б) Имейл адрес на участника

В) Мобилен номер

Г) Име на училището, в което преподава участникът

  Д) Класът, създал въпросната кандидатура

 Е) Кандидатурата

 ((А) – (Е) вкупом са разглеждани като “Материали за записване на участник”).

Организаторът ще използва Материалите, изпратени от участника, както и цялата лична информация за участниците, единствено за целите на коректното администриране на инициативата/състезанието. Още информация за това как организаторът ще използва личните ви данни можете да намерите на https://purvite7.bg/usloviya-za-polzvane-na-parvite-sedem/

7. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ:

С изпращането на материали за записване на участник всеки участник потвърждава, че:

А)        Участникът има пълните права и правомощия да качи материалите за записване на участник;

Б)        Материалите за записване на участник не нарушават права върху търговски марки, интелектуални права или други запазени права на трета страна; и

В)        Участникът има всички права и разрешения, необходими, за да използва, и да позволи на Организатора да използва материалите за записване на участник по начина, предвиден в това състезание и настоящите Официални правила.

С участието си в Състезанието и/или с получаването на наградата всеки участник предоставя правото на Организатора и определени от него лица, освен ако няма забрана за това по закон, да използва неговото/нейното име, град, глас, изпълнение, снимка и други подобни без възнаграждение, уведомление или потвърждение от негова страна, с цел реклама, промоция и за други цели, по всякакъв начин и с различни средства, известни към този момент или в бъдеще, навсякъде и за вечни времена.

Свързаните  страни изрично се отказват да предявяват каквито и да е претенции, да предприемат действия, да правят искания и/или да търсят отговорност за щети, вреди или каквито и да е загуби, свързани с или появили се във връзка и по повод участието в това Състезание (независимо от причината за тази травма, вреда или загуба) и/или доставката и/или последващо използване или злоупотреба с предмета на наградата (включително без ограничение, всяко пътуване или дейност свързани с това). С цел избягване на двусмисленост, Свързаните страни  не се освобождават от отговорност за причинена смърт или телесна повреда вследствие на тяхна небрежност.

Всички спорове или жалби, свързани с това Състезание, следва бъдат адресирани до: СЪСТЕЗАНИЕТО «Бъди приятел» – България 2018, ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ЕООД с адрес и седалище на управление гр. София, бул. България 111, сграда А, ет. 5, офис 15 и трябва да бъдат предявявани в срок до 90 дни след края на Състезанието с посочване на датата и името на Състезанието. Организаторът си запазва правото да съкрати, отсрочи, промени или отмени това Състезание (включително без ограничение предложените награди), ако прецени по свое усмотрение, че обстоятелствата налагат това; той не може да бъде държан отговорен за това на каквото и да било основание.

Настоящите Официални правила се подчиняват на правото на България. Всякакви спорове по тълкуването или изпълнението им, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие, ще се отнасят за решаване пред компетентните Български съдилища.

Организатор: ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ЕООД

 

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,755 преглеждания

Comments are closed.