• No categories

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на конкурса „Ние рисуваме врабчета”

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Настоящите официални правила уреждат условията за участие в конкурса за рисунка

„Ние рисуваме врабчета“, публикуван на адрес  www.birds.bg.

I. Организатор

1. Организатор на конкурса за рисунка „Ние рисуваме врабчета“  е  Българското дружество за защита на птиците, наричано по-долу за краткост „Организатор”: Сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ” (БДЗП), Булстат 121244539, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл.71, вх.4, ет.1, ап.1, МОЛ: Нада Тошева

За контакт: Емилия Янкова (emilia.yankova@bspb.org).

2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата birds.bg.

Включилите се в конкурса участници следва сами да проверяват в  интернет страницата  birds.bg, както и в страницата на БДЗП във Фейсбук за промени в официалните правила като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

II. Териториален обхват

3. Играта се провежда на български език на територията на Република България  в  интернет страницата birds.bg, както и в страницата на БДЗП във Фейсбук.

III. Продължителност на играта и оценяване

4. Играта се провежда в периода от 23.03.2017г. до 08.03.2017 г. Журито ще заседава до 15 април, а резулатите ще бъдат публикувани на сайта birds.bg of 20 април.

Журито, което ще определи победителите, е в състав:

  • Асен Игнатов, зоолог, орнитолог, художник на дива природа
  • Светла Димитрова, Първите 7
  • Димитър Сталимиров, рекламна агенция DNA
  • Яна Николова, ученик, природолюбител, художник
  • Емилия Янкова, Директор комуникации, БДЗП

IV. Право на участие в Играта

5. Право да участват и получават награди в играта имат всички деца в предучилищна и училищна възраст, след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта.

Право на участие  нямат  служителите на Организаторът и  други лица, свързани с организацията на играта и членовете на техните семейства.

6. В случай, че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.

V. Описание на наградите

7. Участниците имат възможност да спечелят подарък от БДЗП:

– 20 копия от специалното издание на „Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков в подкрепа на кампанията „НИЕ БРОИМ ВРАБЧЕТАТА“.

 VI. Описание на конкурса за рисунка „Ние рисуваме врабчета“.

8. Конкурсът за рисунка „Ние рисуваме врабчета“ е публикуван  на сайта и на страницата във фейсбук на Организатора.

Участниците трябва да нарисуват врабче/ врабчета според собственото си виждане и да изпратят рисунката си на адрес на адрес 1111 София, п.к. 50 в срок до 8 април. Важи датата на пощенското клеймо.

Изисквания за минимален размер на рисунките: 20 х 20 см. Техниката на рисуване е по избор на участника. Оригиналите на рисунките остават в БДЗП.

Информация за врабчетата може да откриете на www.vrabcheta.bg           

VII. Условия за участие

9. Желаещите да участват в конкурса за рисунка „Ние рисуваме врабчета“ следва да изпълнят следните условия:

9.1 Да изпратят рисунка на врабче заедно с телефон за връзка, както и трите си имена, за да се оповестят имената, когато се изтегли жребият.

10. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на играта („Нарушение”) ще бъде служебно дисквалифициран от Организатора. Нарушение на правилата на играта изрично включва действия, насочени към:

а) опит за изпращане на чужди рисунки

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в играта;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други Участници в играта.

11. Решението за дисквалификация е право на Организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на играта.

VIII. Получаване на наградите

12. Спечелилите ще могат да получат наградата си след  20.04.2017 г.

IX. Използване на наградите

13. Участниците, спечелили награди в настоящата игра, нямат право да получат паричния им еквивалент.

14. Участниците, спечелили награда в настоящата игра, нямат право да преотстъпват своята награда на трети лица преди получаването й.

X. Лични данни

15. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Чрез регистрирането си в играта участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на Организатора чрез електронна поща.

16. Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:

а) провеждане на настоящата игра;

б) информиране на участниците относно предстоящи събития, други игри и промоционални кампании, организирани от Организаторите.

в) Доставяне на спечелени награди

17. Всеки Участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организаторите като изпрати писмено искане до Организаторите на посочения имейл адрес в т.1.

18. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на трети лица, с изключение единствено на лицата, определени от него да обработват данните във връзка с играта както и на куриерската фирма за доставка на наградите.

19. Организаторът се задължават да не следят, редактират или разкриват на трети лица каквато и да е лична информация за участниците или за начина, по който ползват приложението

XI. Прекратяване на играта

20. Играта се прекратява с изтичането на нейния срок, посочен в настоящите Официални правила.

21. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време преди края на първоначално обявената продължителност, като обявят това обстоятелство публично на интернет сайта на радиото или по друг подходящ начин. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

XII. Други

22. Официалните правила на играта са изготвени и публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет адреса на БДЗП.

23. Организаторът има право да подберат по своя преценка част от записите на Участниците в играта или извадки от тях и да ги включат, без посочване данните на Участника, в страницата на БДЗП във Фейсбук и сайта www.birds.bg,  за което няма да дължат обяснение на Участниците.

24. Като участват в играта на Организатора, Участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

25. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, заради действия на ползвателите на интернет страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, и/или интернет доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
Друга причина за тези обстоятелства могат да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на Участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на промени на нормативната уредба, които да повлияят на процедурата и изпълнението на играта (като решения на институциите, настъпване на форсмажорни обстоятелства и други).

 26. Всеки потенциален съдебен спор между Организаторите на играта и Участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,066 преглеждания

Comments are closed.