• No categories

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Спечели колекция книжки с любимите герои на Disney“

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

 1. Участниците в играта “Спечели колекция книжки с любимите герои на Disney ”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

1.1. Официалните правила се публикуват на уеб страницата на „Първите 7“  и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на уеб страницата на „Първите 7“

1.3. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.4. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “Спечели колекция книжки с любимите герои на Disney“

2.1. Играта се организира и провежда от Първите седем EООД (наричано на кратко ОРГАНИЗАТОР).

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “Спечели колекция книжки с любимите герои на Disney“ се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 17.10.2016 г. и продължава до 30.10.2016 г. (включително)

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъде спечелени при участие в Играта, са 3 колекции от книги на Disney.

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За да се включи в играта, участникът трябва да даде верен отговор на въпроса: „В Disneyland Париж се организира приказен бал „Магия преди полунощ“. Коя принцеса е домакиня на бала?“. Отговорите на въпроса трябва да бъдат изпращани на имейл:  office@purvite7.bg или като лично съобщение във фейсбук страницата на „Първите 7“ от  17.10.2016 до 30.10.2016 (включително).

7.2. След изтичане на срокa за отговор, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени трима печеливши. Техните имена ще бъдат обявени на 01 ноември 2016  в уеб страницата и фен страницата на „Първите 7“ във фейсбук.

7.3. Потребители, изпратили отговор след изтичане на срока за отговор, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получат наградите си, печелившите ще трябва да предоставят три имена, телефон за връзка и имейл адрес, като ги изпратят на имейл:  office@purvite7.bg или като лично съобщение във фейсбук страницата на „Първите 7“. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда.

8.3. Получаването на наградата ще се извърши в рамките на 20 работни дни от датата на обявяването на печелившия. Ако след този период печелившия не е получил своята награда може да се свърже с „Първите 7“ на обявените на сайта контакти.

8.3. Участниците, които не потърсят наградите си до 30.11.2016 г., губят правата си върху тях.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани в уеб страницата и фен страницата на „Първите 7“ във фейсбук.

10.2. С участието в Играта участниците се съгласяват, че отговорите, с които участват в играта, могат да бъдат препубликувани в уеб страницата и фен страницата на „Първите 7“ във фейсбук.

11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. В играта не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на наградата става лично или посредством куриер след представяне на документ за самоличност.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

13. СПОРОВЕ

13.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.


FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,047 преглеждания

Comments are closed.