• No categories

Общи условия на играта на “Dysney” на фейсбук страницата на Първите седем

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта се организира от „ПЪРВИТЕ СЕДЕМ“ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201463697, със седалище и адрес на управление в град София, („Организатор”), на територията на Република България. Играта се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA.

1.2. Mastercard Europe SA белгийско акционерно дружество RPR 0448038446, адрес Chaussee de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium, не е Организатор на Играта, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в играта във връзка с условията за участие и механизма на играта, както и във връзка с всички други условия на Играта, извън предоставянето на наградите. По всякакви въпроси, свързани с участието в Играта,  участниците следва да се обръщат към Организатора. Всякакви запитвания, уведомления и др., участниците следва да отправят към Организатора на посочените в тези Общи условия телефон за връзка и електронен адрес на Организатора.

1.3. Играта се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.

1.4. Mastercard Europe SA не носи отговорност за съдържанието на Общите условия на Играта, както и за извършени от Организатора последващи промени в Общите условия, като в случай на несъгласие на участник в Играта с Общите условия или с извършени промени в Общите условия, преустановяването на участието в Играта се извършва по реда, определен от Организатора.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Общи условия на Играта.

2.2. Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани във фейсбук страницата за целия период на Играта.

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуване във фейсбук страницата.

2.4. С отбелязването на фейсбук профила им като коментар във фейсбук страницата под посветения на Играта пост, участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта. Преустановяването участието в Играта се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес:office@purvite7.bg

3. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1. Играта обхваща собствениците на Фейсбук профили, отбелязани от друг собственик на Фейсбук профил, в коментар във фейсбук страницата под посветената на Играта публикация.

3.2. Играта се провежда в периода от 18.10.2017 г. до 25.10.2017 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Играта или да прекратява предсрочно провеждането на Играта чрез изменение на настоящите Общи условия.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице – гражданин на Република България, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Общи условия и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. В Играта могат да участват само пълнолетни лица (навършили 18 години).

4.3. Служителите на Организатора и компанията, която съдейства за организирането на Играта, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.

4.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Лицето, което отговаря за събирането и обработването на личните данни на участниците в Играта е „ПЪРВИТЕ СЕДЕМ“ ЕООД

5.2. Организаторът носи отговорност по отношение събирането, обработването и използването на личните данни на печелившите в Играта.

5.3. Печелившите дават своето съгласие за обработване на предоставените от тях лични данни и съхраняване на територията на България от Организатора (в качеството на администратор на лични данни), за целите на Играта и отчитане предоставянето на награди. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки печеливш има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Промоцията.

5.4. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на следния адрес: office@purvite7.bg

5.5. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на печеливш може да доведе до невъзможност за получаване на награда, предоставяна в Играта.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

6.1. Играта се провежда в периода от 18.10.2017 г. до 25.10.2017 г. и се отнася до собствениците на Фейсбук профили, отбелязани от друг собственик на Фейсбук профил, в коментар във фейсбук страницата под посветената на Играта публикация.

6.2. Всеки от участниците може да спечели само една от предвидените награди в Играта.

6.3. За участник в играта се приема лицето, чийто профил във Фейсбук е бил отбелязан от друг собственик на Фейсбук профил под посветената на играта публикация във фейсбук страницата.

6.4. Собственикът на отбелязания Фейсбук профил трябва да бъде различен от собственика на Фейсбук профила, който го е отбелязал в коментар по посветената на Играта публикация. Тоест собствениците на Фейсбук профил не могат да отбелязват себе си за участие в играта.

6.5. Определянето на печелившите се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички участници в Играта, отговарящи на условията в настоящите Общи условия. Информация за Играта и печелившите ще бъде предоставяна от Организатора.

6.6. Броят на печелившите за периода на Играта е 5 (пет).

6.7. Организаторът и компанията, която съдейства за Играта, не носят отговорност при проблеми при участие в Играта, дължащи се на технически или други обективни причини, или на предоставяне на грешни, непълни или неточни данни.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Промоционалната игра са следните:

7.1.1. Пет броя ваучери ваучери за пазаруване в магазини Хиполенд в цялата страна всеки, от които, на стойност 30 лева с ДДС.

Печелившите се избират след приключване на Кампанията, а именно до: 30.10.2017 г.

7.2. След провеждане на томболата, съответно определяне на печелившите, Организаторът обявява имената на печелившите на фейсбук страницата, които трябва да оставят свои координати – имена, адрес и телефон за кореспонденция на лично съобщение или съобщение на посочените в Общите условия координати на организаторите в срок до 3 ноември 2017 г. Организаторът не носи отговорност в случай на предоставени грешни, непълни или неточни данни от страна на участника, както и при несъобразяване с реда за получаване на наградата.

7.3. Наградите се предоставят срещу представяне на документ за самоличност, отговарящ на имената на фейсбук профила, с който участникът участва в играта.

7.4. В случай, че печеливш участник не може да предостави доказателство за съответствие между самоличността си и профила си във фейсбук, съответно не спази реда за получаване на наградата (напр. не посочи адрес за получаване на наградата в предоставения срок, откаже да подпише приемо-предавателен протокол) Организаторът има правото да откаже връчване на наградата.

7.5. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна или за нея да се получават пари или други облаги.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

9.2. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

9.3. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

10. СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Общи условия. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

10.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

11. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

11.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградите, предоставяни в Промоционалната игра, са на стойност 30,00 лева и не представляват облагаем доход.

Контакти с Организатора:

Първите седем ЕООД

office@purvite7.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Posted in: Втора стъпка

Етикети:

883 преглеждания

Comments are closed.