МОН ще финансира организирането на родителски срещи с 600 000 лева

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

 domashni-uchilishte-k

600 хил. лв. планира да отпусне просветното министерство на училищата у нас през тази година за организиране на родителски срещи и други съвместни мероприятия между учители и родители. Толкова е бюджетът на една от 4-те нови национални програми в средното образование, озаглавена “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Родителските срещи по принцип влизат в задълженията на педагозите, които и в момента ги организират традиционно в началото на първия и втория срок. Някои училища вече започнаха да си спестяват вторите родителски срещи уж с аргумента, че е нужна по-модерна комуникация, при която класните да се срещат индвидуално с родителите на всяко дете. Въпреки това обаче родителските срещи са нещо рутинно, като според колетивния трудов договор класните ръководители дори могат да получават допълнително възнаграждение от 36 лв. на месец за дейности като водене на документация и консултиране на родители и ученици. По новата програма обаче някои училища ще получат втори вид финансиране за същото – за организиране на срещи с родители и други общи мероприятия, като максималната сума за едно училище е 3000 лв.

От мотивите към програмата става ясно, че целта й родителите да бъдат привлечени към училищния живот на децата – да участват в обсъждането на актуални въпроси, във вземането на решения, в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи. Подобряването на комуникацията между родител-учител-ученик ще допринесе за изграждане на позитивна училищна среда и за по-лесната адаптация и социализация на децата при прехода им между различните образователни етапи, надяват се от МОН.

С проекти до 30 юни т.г. ще могат да кандидатстват всички държавни и общински школа, обучаващи между 1-4 клас и между 5-7 клас, като ще се финансират два вида дейности. Първата е чисто и просто – организране на родителски срещи. Одобрените школа ще трябва да проведат за всяка паралелка по две срещи с родителите в училището или извън него през учебната 2020/21 г. Класният и родителите предварително ще обсъждат темите и вида на срещите, датите и мястото на провеждането им, ангажиментите на всяка от страните, като съвместно ще се решава и дали на срещите ще присъстват учениците. По време на тях задълженията и отговорностите на родители и учители по отношение на доброто възпитание и образование на учениците би могло да се подпише споразумение между двете страни. Срещите могат да бъдат беседи, лекции, събития, други инициативи. В зависимост от темата и вида им могат да бъдат канени лектори, известни личности, външни за училището специалисти и други участници, като за провеждане им ще е допустимо закупуването на материали, книги, дори “хранителни продукти и други” в зависимост от заложените теми. Специален екип от МОН ще оценява доколко предложените за финансиране материали и хранителни продукти съответстват на целите на програмата.

От МОН обясниха, че със средствата няма да се купуват почерпки, а само продукти, свързани с основната тема на срещата с родителите, която св избира съвместно с учителите. “В много училища има практика да се купува захар, брашно и др. и да се правят например курабийки, които да се продават на благотворителен базар”, даде за пример Пенка Иванова от министерството. По думите й ако едно училище смята да кани родителите на кафе със сладки, то закупуването на сладки няма да бъде одобрено за финансиране по програмата. Ако обаче става дума за коледен базар или друга подобна инициатива, може да получи средства. “Идеята е да се изгради партньорство между родители и учители и да бъдат създадени общности”, обясни Иванова.

Вторият вид дейности, които ще се финансират, са организиране и провеждане на общо мероприятие. То може да е за всички включени паралелки от един клас, за всички включени паралелки от класовете в начален етап или прогимназиален етап или изобщо за всички паралелки от 1-7 клас. Решението за вида на мероприятието, датата и мястото на провеждането му – вътре или извън школото, ще се взима съвместно от директора на училището и класните ръководители на паралелките, след обсъждане на предоставените предложения от родителите. Тук отново могат да бъдат закупени различни материали, да бъдат поканени известни личности.

От МОН очакват не по-малко от 16 000 родители да се включат в училищния живот, поне 400 включени паралелки в националната програма, поне 800 проведени от класния ръководител срещи с родителите и не по-малко от 400 проведени общи мероприятие за паралелките.

Критериите за оценка на школата са доста общи – те ще бъдат точкувани според административното съответствие за пълно и точно попълване на формуляра за кандидатстване, според участието на паралелките от 1-ви до 7-и клас, степента на съответствие между цели, дейности и очаквани резултати, целесъобразното разпределение на заявените средства по дейности и според това дали има подписано споразумение между класния ръководител и родителите. От тях не става ясно дали по-малките школа с изцяло ромски ученици, които например имат дейстивтелен проблем с привличането на родителите, ще бъдат избирани приоритетно пред елитни школа, които отдавна са привлекли родителската общност при вземането на някои решения.

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА

Избраните училища ще могат с отпуснатите 3000 лв. да изплащат възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планирането и организирането на срещите и на общото мероприятие, до 6 часа, изпълнявани извън нормата за задължителна преподавателска работа. За 1 час ще се заплащат 12 лв., в т. ч. и за осигурителни вноски за сметка на работодателя върху сумата. С тези пари ще могат още да се плащат възнаграждения на лектори, известни личности, външни за училището специалисти и други участници, за закупуване на материали (спортни, арт, канцеларски), информационни материали (печатни материали, видеоматериали, аудиоматериали) и книги в зависимост от заложените теми, както и за закупуване на хранителни продукти и други в зависимост от заложените теми.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,027 преглеждания

Comments are closed.