Кога да не плащаме потребителска такса при посещение при лекар или стоматолог?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

doctor money

Често ви се налага да посещавате различни лекари или стоматолози? Всеки път обаче ви искат да заплатите потребителска такса, въпреки че редовно си плащате здравните осигуровки. Лично аз, докато чакам по опашки пред кабинетите, забелязах, че някои хора не плащат такава такса. Иска ми се да знам кога е възможно това и дали и аз бих могъл да се освободя от таксата.

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

-всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

-българските граждани с двойно гражданство и постоянно живеят на територията на Република България;

-чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;

-лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;

-чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по постановления на Министерски съвет;

-граждани на ЕС в някои особени хипотези.

Ако спадам към тези лица, то за всяко посещение при лекаря или стомат олога  (Лекар по дентална медицина, лекар по детска дентална медицина, ортодонт, протетик, поливалентен, пародонтолог или хирург, като тук не спадат зъботехниците и медицинските сестри), заплащам на съответния специалист или на лечебното заведение потребителска такса в размер на 2.90 лв. За всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, съм длъжен да заплатя такса в размер на 5.40 лв. За заплатената сума ми се издава документ.

NB! Ако съм пенсионер (поради навършване на необходимата възраст), за всяко посещение при лекаря, лекаря по дентална медицина или на лечебно заведение заплащам по-малка такса от другите – в размер на 1.00 лв.

Кога НЕ заплащам изобщо потребителска такса?

Това е възможно, ако спадам към една от следните категории лица:

-малолетни и непълнолетни;

-неработещи;

-бременни и родилки до 45 дни след раждането;

-лица със злокачествени образувания или заболявания, определени по списък към Националния рамков договор (най-често са лица с намалена работоспособност над 71 на сто), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

-социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-лица, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с

-физически увреждания или домове за деца с умствена изостаналост;

-медицински специалисти;

-ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали;

-задържани под стража лица.

-лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор (най-често са лица с намалена работоспособност над 71 на сто), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:
Анна Генова

Pravatami.bg

Настоящата статия е любезно предоставена от Pravatami.bg и има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.
„Pravatami.bg: разкодираните закони“ е пилотният проект на Департаментa за правна култура. Проектът е със заложена социална функция, като основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация за своите читатели, поднесена по един разбираем начин.

Прочетете също:

Какви са задължения на лекаря към пациента при първоначален преглед?

Облекченията за една майка-студент

Как да си сменим личния лекар и какви са правата ни?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

18,257 преглеждания

Comments are closed.