Какво ни трябва, за да запишем детето в детска ясла

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

sad child

При постъпването на децата в детски ясли родителите трябва да подготвят следните документи:

1. Личен амбулаторен картон на детето от проведени детски консултации или епикриза за нормално здравословно състояние;

2. Еднократни отрицателни резултати от изследвания за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели) и чревни паразити, а при деца до 1г. са необходими отрицателни изследвания за ентеропатогенната бактерия Ешерихия коли. Изследванията трябва да са изготвени в 15-дневен срок преди постъпване на давеното дете в яслата;

3. Изследвания на кръвна и уринна проба, направени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

4. Изследвания с отрицателен резултат за Васерман на родителите, извършени в шестмесечен срок преди постъпване на детето;

5. Имунизационен паспорт за направени задължителни имунизации според възрастта и евентуално прекарани заразни заболявания. Не се приемат децата, на които не са направени задължителните за възрастта имунизации, освен когато има установени трайни противопоказания за ваксинирането им;

6. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакти със заразно болни;

7. Копие от свидетелството за раждане на детето

Други документи необходими за постъпване на деца в детски ясли:

1. Заявление. То се подава по образец. В него задължително се записват трите имена на детето, единен граждански номер, телефон за връзка и е-маil.

2. Подават се оригиналите и ксерокопия на свидетелството за раждане на детето, като единият родител трябва да има постоянен адрес по лична карта. Това се удостоверява с представянето на лична карта и нейно ксерокопие.

3. Документ от работодател, че единият родител работи в общинско или държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел.

4. Удостоверение от дирекция “Местни данъци” за наличието или липсата на задължения на един от родителите според чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Заявлението за издаване на удостоверение се получава от “Отдел за обслужване на данъкоплатци” в сградата на Изчислителен център.

5. Заверени копия от годишните данъчни декларации по чл.50 или чл.92 за управителите на ООД и ЕООД от Закон за данъците върху доходите на физическите лица за предходната календарна година на един от родителите, който се самоосигурява .

6. Документи за регистрация от Бюрото по труда за безработен/безработни родители. След изтичането на срока на тези документи е нужна тяхната актуализация.

7. Родителите на децата, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка трябва да подадат документи само по т.1 и т. 2.

8. Родителите могат да кандидатстват за детска градина, само след представянето на пълен комплект от документи.

 

Източник: www.framar.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,638 преглеждания

Comments are closed.