Какви права имат децата със специални образователни потребности

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rp_special_needs_plaroom.jpg

Детето ми има нужда от специални грижи и внимание. То е родено с увреждане. Моя отговорност е да му осигуря всичко, от което има нужда. Какво трябва да знам за децата със специални образователни потребности, каквото е моето? Какви са правата му и възможностите за неговото обучение?

Кои са децата със специални образователни потребности (СОП)?

При децата със специални образователни потребности са възникнали различни видове увреждания:

  • Това могат да бъдат физически, сензорни (нарушено зрение или увреден слух) или умствени увреждания  (умствена изостаналост).
  • Разстройства от аутистичен спектър (детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет). Това са психични разстройства, които се появяват в ранна детска възраст.
  • Децата, които имат комуникативни нарушения.
  • Специфични нарушения в способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), както и други емоционални и поведенчески разстройства са характерни за деца, които имат нужда от специални образователни потребности.

Какво представлява интегрирано обучение и как законът закриля децата със СОП?

Чрез интегрираното обучение детето ми ще се социализира в обществото с останалите негови връстници. Това означава, че независимо какво е неговото увреждане, то ще бъде включено в общата образователна среда. Това се осъществява чрез осигуряване на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуално образователни програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, учебно-технически средства и апаратури, помагала и други.Всички деца имат право на образование в  детските градини и училищата. Допускането на  дискриминация е неправомерно.

Добре е да не забравям, че предучилищното и училищното образование в държавните и общинските училища е напълно безплатно за децата и учениците!

NB! Важно е да зная, че обучението на децата със СОП се осъществява по подбрани програми за подготовка и обучение. За децата с нарушено зрениеи увреден слух се създават индивидуални планове за въздействие и рехабилитация. Децата имат право на помощ от рехабилитатори на слуха и говора, логопеди, психолози и други специалисти.

Какво е комплексно педагогическо оценяване (КПО)?

Звучи сложно, но всъщност не е. Основата му функция е да се направипървична оценка на образователните потребности на детето със СОП, чрез която ще се изготви индивидуална обучителна програма за неговото развитие. Важно е да се определят неговото езиково-говорно развитие, интелектуалните му способности, комуникативни умения и други качества.

Оценката на КОП ще ме насочи за вида и формата на необходимото обучение на детето, както и за подходяща детска градина или училище.

Комплексното педагогическо оценяване на децата и учениците със СОП се извършва от екип към Регионалния инспекторат по образованието (РИО) и от екипите в детските градини и училищата. Екипите  се състоят от различни специалисти:  психолог, педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, лекар и други.

Трябва ли да съдействам по някакъв начин при изготвянето на оценката?

За извършването на КПО  ще трябва да подготвя следните документи:

  • Молба от мен като родител/настойник/попечител или от директора на специализираната институция за деца, в която детето ми е настанено.
  • Медицински документи, издадени от съответния лекар специалист или лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания.
  • Психолого-педагогическа характеристика на детето. Тя се издава  от учителите на група в детската градина или на ученика – от класния ръководител в училището, както и от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата със СОП, настанени в специализирани институции за деца.
  • Удостоверение за завършена подготвителна група/завършен първи клас/завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование.
  • Творчески или писмени работи, рисунки на детето.

Внимание! Екипите на  КПО могат да изискват и други документи, като например:  акт за раждане на детето, изследвания, заключения от други специалисти, документ за самоличност на родител, удостоверение за настойничество и попечителство и други.

Приобщаването на деца със СОП в детските градини и училищата?

Какво е специалното при обучението на деца със СОП? Това обучение се осъществява по индивидуални програми за всяко дете като например: програми за предучилищно възпитание и подготовка, учебен планове, образователни програми, програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация за децата с нарушено зрение и за децата с увреден слух, учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден слух и за децата и учениците с нарушено зрение.

Кой подпомага грижите за детето ми? В детските градини и училищата обучението на децата със СОП се подпомага задължително от ресурсен учител, съобразно техните потребности. При необходимост децата имат право на помощ и от психолог, логопед, рехабилитатор на слуха.

Важно е да знам, че детето ми може да  учи в специално училище, създадено за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух или нарушено зрение. Това училище не е с нищо по-различно от останалите, защото детето има възможност да придобие основно и средно образование, както и професионална квалификация.

Важно! Трябва да съм информиран за това, че детските градини и училищата не могат да отказват приемането на деца със СОП. В  група в детска градина или в паралелка в училище могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности. Учениците със СОП не повтарят класа.

Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

20,646 преглеждания

Comments are closed.