Имат ли право на финансова подкрепа от държавата талантливите деца?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

talanti-deca

Имам неповторимо дете! Редеше кубчето на Рубик, месеци преди да прочете първия си роман, а още не беше навършило четири години. Ходи на солфеж в понеделник, на спорт в сряда и петък. Не пропускаме часовете по шах в четвъртък. Таланти дебнат буквално отвсякъде! Обръщам се въпросително към държавата – имам ли право на подкрепа, с която да доразвия дарбите на детето си? Какви са редът и условията на административните процедури? Вече предчувствам позитивните отговори.

Как законът закриля децата с изявени дарби?

Закрилата, с която държавата би могла да насърчи талантливите деца на България, се състои в осигуряване на финансово подпомагане (под формата на стипендии или специализирани образователни програми) и осъществяване на възможност за изява (осигуряване на възможност за постъпване в спортно училище например).

Право на тази закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на:

 • науката (като напр. математически и  физични науки);
 • изкуството (като напр. литературно творчество или изобразително изкуство);
 • спорта (като напр. футбол, тенис, плуване).

Дори и да се колебая дали детето ми действително притежава определени таланти, мога да разчитам на държавата! Именно Дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане проучват индивидуалните възможности и интереси на детето. Същите биха могли да го насочат към подходящи учебни заведения или подходящи форми за ангажиране на свободното му време.  Удобна за мен е интернет платформата на Министерството на културата, откъдето мога да разбера повече за реда и бланката за подаване на искане за предоставяне на закрила, както и отговорите на най-често задаваните въпроси в тази област.

Детето ми печели конкурс след конкурс! Какви са условията и редът, за да получи то подкрепа от държавата?

Системата за закрила на деца с изявени дарби преминава в изпълнение след предоставяне на искане от страна на детето, негов родител, настойник/попечител или друго лице, полагащо грижи за детето.

Попълнил/а съм искането си по образец, сега мога да го подам:

 • до министъра на културата – за ученик от държавно училище към Министерство на културата;
 • до министъра на образованието и науката (МОН) – за ученик от държавно училище към МОН;
 • до министъра на младежта и спорта – за ученик от държавно училище към Министерство на младежта и спорта;
 • до кмета на съответната община, на чиято територия се намира училището ми – за ученик от общинско училище.

Необходимите документи, които трябва да приложа са:

 • копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
 • служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение/участие в лагер;
 • покана или друг документ за участие в национален или международен конкурс или документ, потвърждаващ участието;
 • документ, който удостоверява класирането на детето;
 • справка от организаторите за вида и стойността на извършените дейности.

Добре е да знам, че трябва да мотивирам искането си.

Важно! Ако детето ми е със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, то също има право на подкрепа от държавата, за да развива дарбите си. Редът и условията са същите.

Кога детето ми има право на финансово подпомагане, за какъв период от време и в какъв размер?

Всяка година до 31-ви януари в Министерския съвет се внася програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за текущата календарна година. Тази програма включва именно всички национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, при които, за завоювано първо, второ или трето място, на детето може да бъде предоставена стипендия! Кои са те за 2017-та година, откривам сред редовете на подробната таблица на сайта на Министерството.

Питам се, кога талантливото ми дете може да получава финансова подкрепа от държавата еднократно и кога целогодишно. Следват детайлите:

Еднократна подкрепа от държавата

Детето ми може да получи еднократно в годината сума до 195 лв, ако е ученик от държавно или общинско училище и е класиран за съответната календарна година индивидуално:

 • на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или науката;
 • на първо, второ или трето място на олимпийски игри; световно, европейско, или балканско първенство;
 • при спечелена индивидуална награда в колективен спорт.

Важно! Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезанието, предоставен от съответната българска спортна федерация!

Детето ми може да получи подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка в размер до 65 лв. – също еднократно през дадената календарна година. Възможността детето да бъде освободено от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища или училища по изкуствата е на една награда разстояние (първо, второ или трето място в конкурс, олимпиада; регионално, национално, международно състезание в съответната календарна година). Необходим ми е само документ, който да удостовери въпросното класиране.

Целогодишна подкрепа от държавата

Годишната стипендия е в размер на 135 лв. месечно, в продължение на цяла една календарна година.

Важно! Ако детето ми е заслужило едновременно стипендия за отличен успех, еднократна и годишна стипендия, то има правото да избере само една от тях и да попълни декларация за нейното получаване за съответната година.

Кога детето ми няма право на годишна стипендия?

Въпреки че детето ми е получило стипендия за  цяла една календарна година, то може да загуби това свое право, в случай че:

 • преустанови обучението си;
 • прекъсне или повтори учебната година (Изключение правят повтарящите поради болест!);
 • има наложено наказание с решение на педагогическия съвет (до заличаване на наказанието);
 • детето ми е спортист и състезателните му права са спрени.

Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

19,556 преглеждания

Comments are closed.