• Няма категории

Кога имам право да не заплащам разходи на етажната собственост?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

pomoshti-k

Като собственик, ползвател или обитател на етажна собственост имам задължение да заплащам общите разходи за нея, които включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд “Ремонт и обновяване”. Както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, включващи: разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

Кога мога да не заплащам тези разходи?

1. Като собственик или обитател на етажна собственост, ако отсъствам от нея повече от 30 дни в рамките на една календарна година, заплащам за времето на отсъствието ми половината от консумативните разходи за управление и поддържане на общите части.

  • Това става с решение на общото събрание на етажната собственост.
  • За отсъствието ми предварително трябва да уведомя писмено председателя на управителния съвет (управителя).

2. Ако като собственик, ползвател или обитател пребивавам не повече от 30 дни в рамките на 1 календарна година в етажната собственост, имам право да не заплащам разходите за управление и поддържане на общите части (тук не е нужно решението на общото събрание по т.1).

3. Децата, ненавършили 6-годишна възраст, не заплащат разходи за управление и поддържане на общата част.

4. Като собственик имам право да извърша със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общата част на сградата без решение на общото събрание на етажната собственост. Разходите за извършения ремонт за моя сметка, се възстановяват или се прихващат от дължимите от мен вноски, определени за фонд „Ремонт и обновяване” с решение на общото събрание. А в случаите на неотложен ремонт, с решение на управителния съвет се отпускат незабавно финансови средства от фонда “Ремонт и обновяване”. Ако такъв фонд липсва или средствата в него са недостатъчни за неотложния ремонт, се свиква общото събрание, на което се взема решение кой и по колко дължи за ремонта. Какво се случва, ако това не даде ефект или ако общо събрание не се свика, и към кого мога да се обърна за помощ вж. статията: “Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост”

5. В някои случаи аз поемам по-голяма част от разходите от своите съседи. Заплащам от три до пет пъти повече от останалите собственици в сградата, ако имам магазин или офис, до който имат достъп външни лица. Мога да се освободя от заплащането на тези завишени разходи, когато за съответните помещения е предвиден отделен вход (входове за търговска дейност и зареждане на стока), който не съвпада с входа/входовете, предвидени за останалите собственици и обитатели на сградата. В този случаи ще заплащам наравно с останалите съсобственици и обитатели всички разходи за управление и поддържане на етажната собственост.

източник: Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

9,918 преглеждания

Comments are closed.